مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی | سال:1372 | تاریخ پایان: بهار 1372

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

186

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه زیست شناختی جلبک سبز سلولی دونالیه لا

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با توجه به مطالعات محققان قبل و در ادامه منطقی آن مطالعات جلبک دونالیه لا ویریدس (D.viridis) از حوضچه های تبخیر نمک اطراف دریاچه ارومیه جمع آوری گردید و اثر تنش (stress) نمک (کلرور سدیم)، نور و دما بر رشد و نیز اثر این تنش (و یا شوک نمکی) بر رنگیزه ها، گلسیرول، پروتئین و در نهایت ساختمان الکترون میکروسکوپی این گیاه آبزی مورد مطالعه قرار گرفت. جمع بندی و فشرده نتایج حاصل به صورت پنج فراز زیر قابل ارایه می باشد:1- اثر نمک بر رشد اثر نمک بر رشد (شمارش سلولها) در تیمارهای نمکی صفر تا چهارصد گرم در هر لیتر محیط کشت (%.) مطالعه شد. به علت تورژسانس افراطی و در نتیجه پارگی سلولها، در هر سه تکرار غلظت نمک %.0، جلبکی مشاهده نشد. با افزایش غلظت نمک از رشد جلبک کاسته شد، به علاوه رشد بیشینه در غلظت کمتر نمک در مقایسه با غلظت زیادتر نمک در کوتاه مدت بدست می آید. در غلظت کمتر نمک از میزان رشد جلبک، به علت افزایش سریع تعداد پرتوزوئرهای شکارچی کاسته شد. غلظت بهینه نمک برای رشد بین %.250 تا %.300 بود.2- اثر نور بر رشداثر شدت نور 1000 تا 8000 لوکس بر رشد جلبک در دو تیمار %.250 و %.300، هر یک با سه تکرار، مطالعه شد. به طور کلی با افزایش شدت نور رشد افزایش یافت. در شدت نور ثابت میانگین رشد جلبک در غلظت نمک %.300 در برخی موارد حتی به کمتر از نصف میانگین رشد، جلبک در غلظت نمک %.250 رسید. به عبارت دیگر با افزایش شدت نور از تاثیر غلظت زیادتر نمک بر رشد کاسته نشد. در شدت نور 8000 لوکس، احتمالا به علت بازدارندگی نوری، جلبکی مشاهده نشد. شدت نور بهینه برای رشد بین 3000 تا 6000 لوکس بدست آمد.3- اثر دما بر رشد اثر دمای 25، 35 و 42 درجه بر رشد جلبک در دو تیمار نمکی %.250 و %.300 مطالعه شد. بطور کلی با بالاتر رفتن دما رشد افزایش یافت. افزایش رشد با بالاتر رفتن دما در غلظت نمک %.300 به مراتب بیشتر از غلظت %.250 بود. چنین به نظر می رسد که با بالا رفتن دما از تاثیر غلظت زیادتر نمک بر رشد کاسته می شود و به عبارت دیگر مقاومت به افزایش نمک و زیادتر می گردد. دمای بهینه برای رشد 35 درجه بود.4- اثر نمک بر رنگیزه ها، گلیسرول و پروتییندر چهار تیمار %.150، %.200، %.250 و %.300، اثر غلظت نمک بر غلظت رنگیزه ها، گلیسرول و پروتیین مطالعه شد. با افزایش غلظت نمک ازغلظت کلروفیل کاسته شد، در حالیکه بر غلظت کاروتنوئید، گلیسرول و پروتیین افزوده شد. مقایسه نیم رخ پروتیین هر یک از تیمارهای یاد شده، حاکی از افزایش و یا کاهش غلظت و حتی حضور یا غیبت تعدادی از باندهای پروتئینی بود.5- اثر نمک بر فراساختارهای سلولی اثر نمک بر فراساختمان سلولی درچهار تیمار %.150، %.200، %.250 و %.300 مطالعه شد. بررسیهای الکترون میکروسکوپی تفاوتی در فراساختمان سلولی نشان نداد.بر خلاف گیاهان عالی که در حضور نمک تغییرات ریختی مشهودی را نشان می دهند، چنین به نظر می رسد که تنش نمکی با القای تغییرات عمده بیوشیمیایی در سلولهای جلبک های دونالیه لا ضمن تنظیم اسمزی سلول و بازیابی حجم اولیه، تغییرات چندانی را بر ریخت شناسی آن اعمال نمی کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID