مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی
سال:1368 | تاریخ پایان: 1368

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و تحقیق در جایگزینی کرم خاکی جهت پروتئین حیوانی غذایی طیور

شماره مسلسل

نویسنده

سیف اله-فرمحمدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 گزارش موجود حاصل طرح مطالعاتی «بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی در جیره غذایی طیور به عنوان پروتئین حیوانی است» این طرح مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و دارای کد 11-3318 می باشد. این گزارش مروری است بر کارهای انجام گرفته در زمینه پرورش کرمهای خاکی و کاربردهای مختلف آن، که از جمله مصرف در جیره غذایی طیور به عنوان پروتئین حیوانی است.در حال حاضر در کشورهایی مانند ژاپن، فیلیپین، آلمان، آمریکا و... از کرمهای خاکی استفاده های فراوانی می نمایند به عنوان مثال تهیه کودهای بیولوژیک با استفاده از مواد زاید شهری – صنعتی و با پرورش آنها جهت تغذیه طیور و ماهیان و دوزیستان پرورشی را می توان نام برد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.