مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1384 | تاریخ پایان: 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نظرسنجی رضایت مندی مشترکان و مراجعان شرکت گاز استان خوزستان

شماره مسلسل

نویسنده

محمدرضا-ایزدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در طرح نظرسنجی رضایت مندی مشترکان و مراجعان شرکت گاز استان خوزستان جهت سنجش میزان خشنودی سه نوع مشترک (خانگی، تجاری، صنعتی) و نیز مراجعان به شرکت گاز، پس از شناخت واحدهای گوناگون شرکت گاز، و مسائل مراکز صنعتی مصرف کننده گاز سه نوع پرسشنامه طراحی شد. سوالات میزان رضایت مندی را بر اساس نمره گذاری لیکرت می سنجیدند. تعدادی از سوالات جهت اطلاعات توصیفی مورد نظر شرکت به صورت باز طراحی شدند. بر اساس امار جامعه مشترکان گاز، با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه(4500 مشترک) و(1000 نفر مراجع) تعیین شد. بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پرسشنامه ها در سطح استان اجراء شدند. جهت تحلیل داده ها از روش های اماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون) و استنباطی (تحلیل واریانس و ازمون شفه) استفاده شد. طرح در جمله های گوناگون جهت سهولت مراجعه به امار مربوط به واحدهای گوناگون در اختیار شرکت قرار داده شد. بر اساس داده های به دست امده میزان رضایت مندی مشترکان از واحدهای گوناگون شرکت گاز و نیز میزان رضایت مندی مراجعان به شرکت در حد بالایی بوده است. عملکرد شرکت گاز استان خوزستان در حد مورد انتظار مصرف کنندگان بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID