مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

سنجش اعتماد اجتماعی شهروندان شهر اهواز

شماره مسلسل

نویسنده

ایمان-ممبینی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر اهواز پرداخته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مولفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته است. ویژگی های تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خرده فرهنگ های قبیله ای و طایفه ایی که از جمله نتایج آن خاص گرایی و کاهش اعتماد اجتماعی به غربیه ها است، مطالعه اعتماد اجتماعی در این جامعه را به یکی از مهمترین پیش شرط های شناخت این جامعه به منظور فراهم سازی شرایط توسعه اجتماعی آن بدل ساخته است. متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد تعمیم یافته است که با شش بعد صراحت، صداقت سهیم کردن و تمایلات مستقل در این تحقیق عبارتند از: سنت گرایی، پایگاه اجتماعی و تحصیلات. به منظور بررسی جامع اعتماد اجتماعی، علاوه بر سنجش متغیرهای اصلی تحقیق، یک رشته از متغیرها هم تحت عنوان متغیرهای پیشینه ای در این تحقیق دخالت داده شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID