مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
سال:1388 | تاریخ پایان: تیر 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تعیین اولویت های بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای برنامه پنج سال اول

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تعیین اولویت، یک فرایند علمی برای برنامه ریزی جهت اختصاص منابع برای استفاده بهینه است. بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در شروع با حیطه وسیعی از فعالیت ها و تقاضاها و منابع محدود نیروی انسانی، زمان، فضا و بودجه روبروست. بر این مبنا به منظور انجام بهینه امور، این پژوهش برای تعیین اولویت فعالیت های این بانک برای پنج سال نخست فعالیت طراحی و انجام شد. در یک مطالعه کیفی و با استفاده از روش های مطالعه متون و مصاحبه، فهرستی از فعالیت ها در محیط بین الملل و نیازها و تقاضا ها و توانایی های مراکز و محققین داخل کشور به دست آمد که با روش تحلیل مطالعات کیفی استخراج شدند. حاصل این مطالعه هفت گروه موضوع اصلی و 52 فعالیت در این گروه ها بود که از نظر اولویت در 11 دسته قرار می گرفتند. اولویت های اصلی شامل این موارد بودند: ایجاد شبکه اطلاعات ذخایر زیستی سلولی، تولید، تهیه و توزیع رده های سلولی و ارائه خدمات کنترل کیفی، تایید هویت و شناسنامه دار کردن سلول ها و انواع خدمات آموزشی و پژوهشی و ایجاد ارتباط بین محققین و مراکز مختلف. استفاده از اولویت های تعیین شده با ارائه یک برنامه مدون امکان پذیر است. همچنین مشارکت سایر مراکز و محققین در کشور برای انجام بهینه امور ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID