مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

814

دانلود:

274

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ سرخرطومی بذر یونجه (Tychius aureolus (Keiswetter) (Col.Curculionidae و زنبور بذرخوار یونجه (Bruchophagus roddi (Gussakovski) (Hym.Eurytomidae در مزارع یونجه بذری قزوین

نویسندگان

ارباب عباس

صفحات

 صفحه شروع 263 | صفحه پایان 269

چکیده

 هر ساله آفات یونجه بذری از جمله زنبور بذرخوار یونجه Bruchophagus roddi (Gussakovski) و سوسک بذرخوار یونجه Tychius aureolus (Keiswetter) درصد قابل توجهی از عملکرد بذر یونجه را کاهش می دهند ولی برنامه نمونه برداری مدونی برای تخمین جمعیت و مدیریت آنها تهیه نشده است. طی دو سال مطالعه الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ دو حشره مذکور در مزارع یونجه بذری با استفاده از شاخص های تجمع ld, X*, lD) و (1/k و مدل های Taylor و Iwao بررسی گردید. نتایج ارایه شده توسط همه شاخص ها و هر دو مدل نشانگر تجمعی بودن مراحل نابالغ هر دو حشره در هر دو سال بررسی بود. به طوری که مقدار شاخص های ld, X*, lD و 1/k بیشتر از یک و میزان شاخص Cx به طور معنی داری بیش از صفر بود. ضرایب رگرسیون قانونی نمایی تایلور برای زنبور بذرخوار یونجه و سوسک بذرخوار یونجه به ترتیب عبارت بودند از b=1.2±0.06, (a=0.5) r2=0.95 و (b=1.06±0.05, a=0.275 r2=82) و ضرایب رگرسیونی مدل ایواا برای آن دو به ترتیب عبارت بودند از: (a=0.08, b=2.95±0.06 r2=0.5) و (a=0.09, b=1.07±0.14 r2=0.29). بیشتر بودن ضریب همبستگی مدل تایلور نشان دهنده کارایی بهتر مدل در توجیه رابطه میان واریانس و میانگین انبوهی هر دو حشره می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ارباب، عباس. (1385). الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ سرخرطومی بذر یونجه (Tychius aureolus (Keiswetter) (Col.Curculionidae و زنبور بذرخوار یونجه (Bruchophagus roddi (Gussakovski) (Hym.Eurytomidae در مزارع یونجه بذری قزوین. علوم کشاورزی، 12(2)، 263-269. SID. https://sid.ir/paper/7872/fa

  Vancouver: کپی

  ارباب عباس. الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ سرخرطومی بذر یونجه (Tychius aureolus (Keiswetter) (Col.Curculionidae و زنبور بذرخوار یونجه (Bruchophagus roddi (Gussakovski) (Hym.Eurytomidae در مزارع یونجه بذری قزوین. علوم کشاورزی[Internet]. 1385؛12(2):263-269. Available from: https://sid.ir/paper/7872/fa

  IEEE: کپی

  عباس ارباب، “الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ سرخرطومی بذر یونجه (Tychius aureolus (Keiswetter) (Col.Curculionidae و زنبور بذرخوار یونجه (Bruchophagus roddi (Gussakovski) (Hym.Eurytomidae در مزارع یونجه بذری قزوین،” علوم کشاورزی، vol. 12، no. 2، pp. 263–269، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7872/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی