مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,257

دانلود:

358

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقدماتی اثر دو روش درمانی بر بیان ژن BCR-ABL در بیماران مبتلا به CML

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 156

چکیده

 سابقه و هدف: لوسمی میلوئید مزمن (CML) بیماری است که به دلیل موتاسیون اختصاصی در سلول های بنیادی چند قوه ای مغزاستخوان ایجاد می شود. وجود کروموزوم فیلادلفیا و عوامل ژنتیک در این بیماری برای نخستین بار در سال 1973 گزارش گردید. امروزه وجود محصول ژن اتصال یافته BCR-ABL که دارای فعالیت غیر طبیعی تیروزین کینازی است و موجب بی نظمی در تکثیر سلول ها می شود در این بیماری ثابت شده است. در این بررسی میزان بیان ژن معیوب در بیماران درمان شده با داروی ایماتینیب مزیلیت Imatinib Mesylate), (Gleevec که مهار کننده تیروزین کیناز است و درمان قطعی تر با پیوند مغزاستخوان مقایسه شده اند. مواد و روش ها: این مطالعه یک بررسی تجربی بوده و با تعداد کل بیماران 34 نفر انجام گردید. بیان ژن BCR-ABL در 17 بیمار مبتلا به CML تحت درمان با ایماتینیب مزیلیت و 17 بیمار که پیوند مغز استخوان شده بودند با روش PCR کمی, با استفاده از دستگاه Light Cycler اندازه گیری شد و نتایج با استفاده از آزمون Mann-Whitney بررسی گردید.یافته ها: نتایج به دست آمده در این بررسی مقدماتی بیانگر آن بوده که میزان بیان ژن BCR-ABL در بیمارانی که بیش از 8 ماه با مقادیر صحیح داروی ایماتینیب مزیلیت درمان شده اند مشابه با بیمارانی که پیوند مغز استخوان شده و در وضعیت عمومی نسبتا پایداری هستند, می باشد. نتیجه گیری: به این ترتیب می توان انتظار داشت که یک داروی مهار کننده مولکولی ممکن است با عواقب درمانی کمتر اثری مشابه درمان قطعی تر, مانند پیوند مغز استخوان داشته باشد.مطمئن دستیابی به نتایج قطعی نیازمند بررسی های کاملتر بر روی تعداد بیماران بیشتری می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نویدی، غلامرضا، رضوان، حوری، سمیعی، سیامک، نقی زاده، رامین، حاج فتحعلی، عباس، سلیمانلو، فرامرز، طاهرنیا، رهی، و اسماعیل زاده، شارمین. (1384). بررسی مقدماتی اثر دو روش درمانی بر بیان ژن BCR-ABL در بیماران مبتلا به CML . پژوهشی خون، 2(5)، 151-156. SID. https://sid.ir/paper/78717/fa

  Vancouver: کپی

  نویدی غلامرضا، رضوان حوری، سمیعی سیامک، نقی زاده رامین، حاج فتحعلی عباس، سلیمانلو فرامرز، طاهرنیا رهی، اسماعیل زاده شارمین. بررسی مقدماتی اثر دو روش درمانی بر بیان ژن BCR-ABL در بیماران مبتلا به CML . پژوهشی خون[Internet]. 1384؛2(5):151-156. Available from: https://sid.ir/paper/78717/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا نویدی، حوری رضوان، سیامک سمیعی، رامین نقی زاده، عباس حاج فتحعلی، فرامرز سلیمانلو، رهی طاهرنیا، و شارمین اسماعیل زاده، “بررسی مقدماتی اثر دو روش درمانی بر بیان ژن BCR-ABL در بیماران مبتلا به CML ،” پژوهشی خون، vol. 2، no. 5، pp. 151–156، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/78717/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی