Start: 2/6/2023 12:27:42 PMEnd: 2/6/2023 12:27:42 PM >> 164

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی)
سال:1387 | تاریخ پایان: بهمن 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

82

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثرات پذیزش پست های مدیریتی توسط زنان در ادارات دولتی استان مازندران

شماره مسلسل

نویسندگان

فرشته-امیرراشد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف: 1- بین برنامه ریزی در امور و تعیین اهداف سازمانی از سوی مدیران زن، رابطه وجود دارد. 2- بین نظارت و کنترل و سازماندهی نیروی انسانی از سوی مدیران زن، رابطه وجود دارد. 3- بین اعتماد کارکنان به مدیران زن و وفای به عهد از سوی مدیران زن، رابطه وجود دارد. 4- بین نوگرایی و انتقاد پذیری از سوی مدیران زن، رابطه وجود دارد. 5- بین تخصص گرایی و تجربه گرایی مدیران زن رابطه وجود دارد. مراحل طی شده و روش های اجرایی: به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات اسنادی و مکتوب و همچنین طبیعت پژهش مورد نظر برای انجام این طرح از روش پیمایشی استفاده شده است که در آن به مصاحبه با افراد جامعه آماری پرداخته ایم، این افراد شامل کلیه کارمندان و کارشناسانی هستند 49 نفر که در ادارات و سازمانهای دولتی استان زیر نظر مدیران زن مشغول فعالیت می باشند. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری و تعداد کم مدیران زن در استان، نمونه و جامعه آماری در این طرح، یکسان می باشد در واقع تمامی کارکنان که تحت نظر مدیران زن در ادارات و سازمانها مشغول به کار می باشند مورد پرسش قرار گرفته اند. و جمع آوری اطلاعات بوسیله ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج طرح: سطح معناداری آزمون کای اسکوور در مورد فرضیه 1 نشان می دهد که رابطه کاملا معنی داری (99 درصد اطمینان) برنامه ریزی مدیران زن در کارها و تعیین اهداف سازمانی توسط آنان وجود دارد. 2. رابطه کاملا معناداری (با اطمینان 99 درصد) بین اعتماد کارکنان به مدیران زن و خوش قولی آنها در عمل به وعده هایشان وجود دارد. 3. رابطه معناداری ( با اطمینان %97) بین نوگرایی و روحیه انتقاد پذیری مدیران زن وجود دارد یعنی هرچه یک مدیر زن به افکار و ایده های جدید اهمیت بیشتری می دهد، انتقاد پذیری وی نیز بالاتر است. 4. سطح معنی داری آزمون کای اسکوور (0) در مورد فرضیه 5 نشان می دهد که رابطه کاملا معناداری ( با اطمینان 99 درصد) بین تخصص گرایی و تجربه گرایی مدیران زن وجود دارد. 5. هرچه مدیر زن خوش برخورد تر و سازگارتر و انعطاف پذیرتر باشد روابط اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی بیشتر و وسیع تری نیز دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID