مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی)
سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

291

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نیازسنجی، اثربخشی و آسیب شناسی برنامه جلسات مشاوره گروهی در کانون فرهنگی ورزش جوانان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر نیازسنجی مشاوره گروهی در کانون های فرهنگی ورزش جوانان، بررسی میزان اثربخشی جلسات مشاوره گروهی در کانون های فرهنگی ورزش جوانان و آسیب شناسی جلسات مشاوره گروهی در کانون های فرهنگی ورزش جوانان بوده است. در این تحقیق روش پژوهش پیمایش بوده است که برای انجام آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 200 نفر از جوانان عضو کانون فرهنگی ورزشی جوانان استان تشکیل داده است. نتایج بررسی نشان داده است که بیش از 72 درصد از پاسخگویان معتقد بودند شرکت در جلسات باعث نشاط اجتماعی می شود. بیش از 84 درصد از پاسخگویان از برگزاری جلسات، بیش از 85 درصد از سخنرانی، 90 درصد از نظم و ترتیب در جلسات کانون، و بیش از 83 درصد از تنوع برنامه ها در کانون رضایت داشتند. 43.9 درصد از یکنواختی جلسات، 34.1 درصد از ثابت بودن جلسات از لحاظ زمانی و مکانی و 17 درصد از عدم توجه به مخاطبان و یک طرفه بودن سخنرانی، 2.5 درصد از انتخاب موضوعات پیش پا افتاده برای سخنرانی و 5.5 درصد از انتخاب سخنران ثابت و کمتر علمی ناراضی بودند. این پژوهش اثربخشی جلسات مشاوره گروهی را تایید کرد و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت برنامه ها و نیازسنجی جلسات مشاوره گروهی ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تقوی، سیده زینت، و حسینی، سامره. (اسفند 1388). نیازسنجی, اثربخشی و آسیب شناسی برنامه جلسات مشاوره گروهی در کانون فرهنگی ورزش جوانان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/787154/fa

  Vancouver: کپی

  تقوی سیده زینت، حسینی سامره. [Internet]. نیازسنجی, اثربخشی و آسیب شناسی برنامه جلسات مشاوره گروهی در کانون فرهنگی ورزش جوانان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ اسفند 1388. Available from: https://sid.ir/paper/787154/fa

  IEEE: کپی

  سیده زینت تقوی، و سامره حسینی، “نیازسنجی, اثربخشی و آسیب شناسی برنامه جلسات مشاوره گروهی در کانون فرهنگی ورزش جوانان،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، اسفند 1388. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/787154/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری