مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی)
سال:1387 | تاریخ پایان: بهمن 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی ویژگیهای شخصیتی و راهکارهای مقابله با درد در معتادین مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد استان مازندران

شماره مسلسل

نویسنده

علی جان-حسنی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف: - بررسی ویژگیهای شخصیتی معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد. - بررسی راهکارهای مقابله با درد در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد. - بررسی ویژگیهای شخصیتی و راهکارهای مقابله با درد در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد. مراحل طی شده و روش های اجرایی: روش انجام پژوهش با توجه به موضوع و اهداف آن از نوع همبستگی است. جامعه آماری که در این پژوهش مد نظر است شامل کلیه معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در استان مازندران می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 54 نفر از معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان ترک اعتیاد استان مازندران بودند که از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. بدین ترتیب که از بین شهرستانهای استان مازندران که مراکز ترک اعتیاد دارند. شهرستان ساری به صورت تصادفی انتخاب شد از مراکز ترک اعتیاد شهرستان ساری دو مرکز ترک اعتیاد به صورت تصادفی انتخاب و از بین مراجعان به مراکز 60 نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آزمون شخصیتی نئو (FFT-NEO) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای درد بر روی 54 نفر نمونه انتخاب شده و اجرا گردید. نتایج طرح: یافته های این پژوهش نشان می دهد که افراد معتاد در شاخص شخصیتی روان نژند (روان رنجور) نمرات بیشتری را نسبت به شاخصهای برون گرایی، بازبودن تجربه، توافق و وجدانی بودن کسب کردند افراد معتاد با ویژگی شخصیت روان رنجور در مواجهه با درد (علایم ترک مصرف) از راهکار فاجعه آفرینی بیشترین استفاده و از راهکار دعا و امیدواری کمترین استفاده را می کنند. البته میزان استفاده تز راهکارهای مقایله با درد بر حسب ویژگی های شخصیتی معتادان متغیر است. نتایج آماری نشان می دهد که بین شاخص روان رنجوری (روان نژندی) و فاجعه آفرینی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و همچنین بین شاخصهای روان رنجوری (رواننژندی) و توجه برگردانی، گفتگو با خود دعا و امیدواری رابطه منفی ولی معنی دار بوده یعنی معتادین روان رنجور از این مکانیسم کمتر استفاده کردند. هیچکدام از متغیرهای راهکار مقابله با درد در صفت شخصیتی برونگرایی معنی دار نبوده و همبستگی وجود ندارد. متغیرهای نادیده انگاشتن درد دعا و امیدواری، گفتگو با خود بعنوان راهکارهای مقابله با درد در صفت شخصیتی باز بودن به تجربه معنی دارد و بکارگیری شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید