مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان اردبیل
سال:1386 | تاریخ پایان: زمستان 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و خودکار آمدی با سبک های حل تعارض مربیان ورزشی

شماره مسلسل

نویسنده

مظفر-غفاری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض با سبک های دلبستگی و خودکارآمدی در مربیان ورزشی می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 120 نفر از مربیان مراکز ورزشی استان اردبیل در سال 1386 می باشد.روش تحقیق این پژوهش همبستگی بوده و همچنین از روش علی ـ مقایسه ای نیز جهت مقایسه میانگین نمرات گروهها استفاده شده است. در این پژوهش سبکهای حل تعارض مدیران به عنوان متغیر ملاک و و متغیر سبک دلبستگی و خودکارآمدی به عنوان متغیر متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته, آزمون سبکهای حل تعارض رحیم, دلبستگی بازنگری شده مقیاس بزرگسال کولینز و رید و خودکارآمدی بندروا استفاده شد. در تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون, رگرسیون چندمتغیره به روش ورود, تی تست, تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمد:1- بین سبک حل تعارض از نوع تسلطی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و معنی دار به دست آمد (P<0.05).2- بین سبک حل تعارض از نوع اجتنابی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و با سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد (P<0.05).3- بین سبک حل تعارض از نوع همسازی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و با سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد (P<0.05).4- بین سبک حل تعارض از نوع تشریک مساعی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه مثبت و با سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی رابطه منفی و معنی دار به دست آمد (P<0.05).5- ضریب رگرسیون چند متغیره به روش ورود نشان داد که سبکهای دلبستگی ایمن, ناایمن, ناایمن اجتنابی و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای پیش بین سبک های حل تعارض تسلطی, اجتنابی و تشریک مساعی می باشند.6- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مربیان دارای سبک دلبستگی مختلف از نظر سبک های حل تعارض تسلطی, اجتنابی, تشریک مساعی و خودکارآمدی وجود دارد که این تفاوت در سبک حل تعارض تسلطی و اجتنابی به نفع مربیان سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی ولی در سبک حل تعارض تشریک مساعی و خودکارآمدی به نفع مربیان دارای سبک دلبستگی ایمن می باشد (P<0.05).

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.