Start: 2/7/2023 5:05:15 AMEnd: 2/7/2023 5:05:15 AM >> 169

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: مرکز ملی فرش ایران
سال:1387 | تاریخ پایان: 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی سیر تحول و تطور طرح، نقش و رنگ فرشهای استان اردبیل

شماره مسلسل

نویسندگان

محمدرضا-خیرالهی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 عمده فعالیت این پژوهش بر اساس عملیات میدانی پایه گذاری گردیده, که از طریق مصاحبه با اهل فن و خبرگان فرش, بازاریان و بافندگان که با اتکاء به عکسهای گرفته شده از منطقه و همچنین بر اساس مطالعات کتابخانه ای به شیوه توصیفی, پژوهش مربوطه ارائه گردیده است. استان اردبیل به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و هم مرزی آن با یکی از مناطق مهم فرشبافی دنیا (جمهوری آذربایجان و قفقاز) و از سوی دیگر محل ییلاق و قشلاق یکی از ایلات بزرگ ایران و جمهوری آذربایجان (قبل از عهدنامه ترکمانچای) که دارای تنوع دستبافته ها و نقشمایه هاست و بدین سان این منطقه در تعامل و تبادل طرح و نقش دیگر مناطق قرار گرفته است. و از جهتی به خاطر مهاجرت ایل شاهسون به مناطق دیگر ایران و جایگزینی یا رجعت برخی از ایلها به منطقه با یکسری وامهای طرح و نقشی همراه بوده است به گونه ای که گذشته از داشتن اصالت طرح ونقش, برخی ویژگیهای طرحی و نقشمایه های دیگر مناطق را نیز دارا می باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی مناطق مختلف فرشبافی استان اعم از شهری, روستایی و عشایری ویژگیهای فنی و هنری فرشها با دیدکلی که همراه با نمونه فرشها و نقشه های شاخص استان به همراه می باشد و در ادامه, در بخش اصلی پژوهش اصالت طرح و نقوش و سیر تحول تطور نقشمایه ها به همراه رنگبندی آنها و همچنین اصطلاح های بومی که برای آنها بکار برده می شود مورد بررسی قرار گرفته است. برای گویا بودن مطالب همراه با تصاویر فرشها, طرح کلی و نقشمایه اصلی هر فرش طراحی و به طور جداگانه برای هر نقش جدول مشخصات به کارگرفته شده است. با بررسیهای موجود مشخص گردید برخی از نقوش را منطقه اردبیل از فرشبافی قفقاز به عاریت گرفته است و در برخی مواقع تاثیراتی برروی نقوش فرشهای مناطق دیگر گذاشته است که در این روند برخی از نقشمایه ها پیچیده تر گشته و شکلی جدا از شکل اولیه به خود گرفته و زمانی نیز برخی نقوش به اقتضای نوع مواد مصرفی, تکنیک بافت, نوع زندگی سنتی و ایلی و همچنین سنت بافندگی که برپایه ذهنی بافی بوده ساده تر گشته است. اهداف کلی پژوهش: 1- شناسایی سبکها و نقشه های مختلف فرشبافی استان (شهری, روستایی و عشایری) 2- شناسایی اصالت طرح و نقش پیشین و رایج در منطقه و ریشه یابی نقوش به کار رفته در فرشها 3- بررسی سیر تحول و تطور, طرح و نقش و رنگ, فرشهای منطقه و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از فرشهای مناطق دیگر

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID