مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان
سال:1384 | تاریخ پایان: آبان 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی شیوع شاخص های سرولوژیک ویروس هپاتیت HBV) B) و ویروس هپاتیت HCV) C) در بیماران همودیالیزی استان خوزستان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه و هدف: در مناطق اندمیک از نظر شیوع ویروس هپاتیت (HBV)B و ویروس هپاتیت (HCV)C, بیماران همودیالیزی در معرض خطر بالایی از ابتلا به عفونتهای هپاتیت B و C می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در میان بیماران همودیالیزی در استان خوزستان می باشد.روش تحقیق: در این مطالعه 214 نمونه سرم از بیماران همودیالیزی ]134 مرد (62.6%), 80 زن (37.4%)[ جمع آوری گردید. نمونه ها از نظر وجود HBsAg و Anti- HCV به روش اختصاصی آنزیم ایمونواسی فاز جامد (ELISA) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: از 214 بیمار همودیالیزی مورد مطالعه 134 مرد و 80 نفر زن بودند. میانگین سن آنها 38 سال و در محدوده 8 تا 60 سال بود. شیوع HBsAg مثبت در کل 5.1% ]7 مرد (63.6%) و 4 زن (36.4%)[ و Anti-HCV مثبت 7.9% ]9 مرد (52.9%) و 8 زن (47.1%)[ بود. نتایج در این پژوهش نشان داد بین طول مدت همودیالیز در بیماران و افزایش میزان شیوع HCV و HBV ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (به ترتیب P<0.04 و P<0.005). همچنین در این مطالعه مشخص شد که به رغم وجود اختلاف بین متغیرهای گروههای سنی و جنس با شیوع HBsAg و Anti-HCV مثبت, ولی ارتباط معنی داری بین متغیرهای مذکور بدست نیامد.بحث: بطور کلی مدت زمان همودیالیز شدن و تعداد دفعات دریافت خون در بیماران همودیالیزی از عوامل خطر ابتلا به عفونتهای هپاتیت B و هپاتیت C می باشد. علاوه بر این شیوع نسبتا بالای عفونتهای مزبور در میان بیماران همودیالیزی استان خوزستان بیانگر ضرورت کنترل دقیق مراکز همودیالیز, غربالگری سرولوژیک و مولکولی خونهای اهدایی از نظر HBV و HCV و سرانجام پیگیری و در صورت امکان درمان بیماران همودیالیزی مبتلا به این عفونتها می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست