مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها)
سال:1392 | تاریخ پایان: بهمن 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارائه الگوی یادگیری سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش برای کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان

شماره مسلسل

نویسنده

علی-دهگان | صاحب-بدری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر, تبیین رابطه بین مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و ارائه راه کارهایی برای بهبود یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از طریق اجرای مدیریت دانش بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان است که تعداد نمونه آماری این تحقیق 97 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 47 سوال می باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 0.979 حاصل گردید است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مثل میانگین, انحراف معیار, چولگی و کشیدگی و برای آزمودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون خطی چندگانه از نرم افزار SPSS 20 استفاده شده است. در تحقیق حاضر برای مدیریت دانش (متغیر مستقل) شاخص های 1- شناسایی دانش 2- کسب دانش 3- توسعه دانش 4- توزیع دانش 5- بهره برداری از دانش 6- نگهداری دانش در نظر گرفته شده که تاثیر هر کدام از آن ها بر یادگیری سازمانی (متغیر وابسته) در جامعه آماری کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان بررسی می شود. برابر نتایج بدست آمده فرضیه اصلی و تمام فرضیات فرعی این پژوهش تایید شده و تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی مثبت است. پس از آزمون به کمک رگرسیون چندگانه, بطور همزمان بین متغیرهای مستقل و متغییر وابسته تحقیق,مشخص گردید که, 83.1 درصد از تغییرات یادگیری سازمانی, تحت تاثیر متغیر های کسب دانش, بهره برداری دانش و توزیع دانش می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی