Start: 2/1/2023 3:34:19 AMEnd: 2/1/2023 3:34:19 AM >> 186

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده سرطان پستان
سال:1391 | تاریخ پایان: تابستان 1391

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان بقا و عود موضعی و سیستمیک در مبتلایان به سرطان پستان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: بررسی میزان بقا و عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان, راههای موثر درمان و پیش آگهی بیماری را به تصویر می کشد و شاخصی برای ارزیابی خدمات پیشگیری و درمانی محسوب می گردد. مطالعه حاضر در نظر دارد به بررسی میزان بقای 2 و 5 ساله و میزان عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان و عوامل موثر برآنان بپردازد. مواد و روش کار: در این مطالعه طولی, پرونده کلیه مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی در بین سال های 85-76 مورد بررسی قرار گرفت. در یک بازه زمانی 6 ماهه, با پرسشگری تلفنی و در صورت لزوم مراجعه حضوری بیماران, اطلاعات جمعیتی, بالینی و درمانی بیماران تکمیل گردید و اطلاعات لازم در خصوص وقوع عود یا مرگ و زمان هر حادثه ثبت گردید. سپس با استفاده از آزمون های آماری کاپلان - مایر و رگرسیون کاکس, میزان وقوع پیامدهای فوق و عوامل موثر بر آنان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: در مجموع اطلاعات 623 بیمار مورد تحلیل نهایی قرار گرفت. میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص برابر (11.17±) 46.5 سال با دامنه تغییرات 87-24 سال بود. 49% از افراد تحصیلات در حد دیپلم و بالاتر داشتند و اکثریت آنان (82%) متاهل بودند. جراحی MRM در 81.2% بیماران انجام شده بود. حدود 53% از افراد در مرحله 2 بیماری بودند. در 623 بیمار تحت مطالعه, درمجموع 112 مورد مرگ اتفاق افتاد و وقوع رخدادهای عود در محل و متاستاز به ترتیب 7.5% و 16.5% بود. میزان بقای 2و 5 ساله بیماران به ترتیب 96% و 0.87% برآورد گردید و به ترتیب 96% و 93% بیماران تا 2 و 5 سال بعد از ابتلا عاری از عود بودند. نتایج آنالیز کاکس نشان داد که درگیری غدد لنفاوی HR (95% CI) =2.63 (1.27-5.46), سطح تحصیلات پائین تر از دیپلم HR (95% CI) =2.02 (1.15-3.52) و گیرنده استروژنی منفی HR (95% CI) =2.34 (1.37-4) مهمترین عواملی بودند که در حد معنی داری با کاهش میزان بقاء افراد تحت مطالعه مرتبط بودند. اگرچه هر یک از متغیرهای درگیری غدد لنفاوی, منفی بودن گیرنده استروژنی, عدم درمان هورمونی و انجام جراحی حفظ پستان بطور مستقل موجب افزایش خطر عود می شدند, ولی در آزمون چندمتغیره کاکس هیچیک از این متغیرها در سطح خطای 0.05رابطه معنی داری با وقوع عود نشان ندادند. نتیجه گیری: میزان بقای نسبتا بالا در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای پستان می تواند تاییدی بر اهمیت ایجاد مراکز جامع تشخیصی- درمانی در بیماریهای مختلف باشد. در نظر گرفتن عوامل پیش آگهی دهنده عود و بقا, می تواند راهنمایی برای پزشکان جهت انتخاب درمانهای مناسب تر و موثرتر در این گروهها باشد از سویی بر لزوم تحقیقات بیشتر در این موارد تاکید می نماید که بتواند در بهبود پیامدها و کیفیت زندگی این افراد تاثیرگذار باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID