مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: --- | سال:1387 | تاریخ پایان: دی 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

212

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات دوره ای رضایت سنجی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران پاییز 1387

شماره مسلسل

نویسنده

سپیده-امیدواری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 نظر براهمیت پایش مداوم رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس و یافته های مطالعه رضایت سنجی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 با هدف سنجش مداوم رضایت بیماران و مشخص نمودن حیطه های نیازمند به ارتقای کیفیت، مطالعه حاضر به بررسی رضایت بیماران در طی ماه های فصل پاییز پرداخته است. مقطع سوم طرح مطالعات دوره ای رضایت سنجی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران (پاییز 1387) همچون مطالعه فصل های بهار و تابستان، با رویکرد ارائه بازخورد به معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردیده است. شیوه انجام مطالعه، همچون دو مطالعه بهار و تابستان 1387 و بیمارستان های مورد مطالعه نیز، اورژانس های 3 مرکز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، بیمارستان شریعتی و بیمارستان سینا بوده اند. در مجموع در ماه های فصل تابستان، 184 تن از مراجعین به اورژانس های جنرال 3 مرکز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، بیمارستان شریعتی و بیمارستان سینا وارد مطالعه شدند. بیشترین عدم رضایت بیماران بدون احتساب نقطه نظراتی که به عنوان «متوسط» بیان شده اند، از میان 39 متغیر اصلی مورد سنجش، در مورد «امکانات رفاهی همراهان بیماران» و با احتساب نقطه نظرات «متوسط»، در مورد «وضعیت حمام اورژانس» بوده است. 33.7% از بیماران در پاسخ به سوال تمایل به مراجعه مجدد به همان بیمارستان، پاسخ های «خیر، بعید است» یا به «هیچ وجه، اصلا» را انتخاب کرده بودند. میزان پاسخ های فوق در مورد توصیه مراجعه به اورژانس بیمارستان به دیگران، 25.5% بوده است. 30.4% از شرکت کنندگان در مطالعه، واجد نظر کلی خیلی خوب یا خوب در مورد اورژانس بیمارستان بودند و فقط 29.3% از آنان رضایت کلی خود را از بیمارستان، خیلی خوب یا خوب گزارش کرده بودند. میزان رضایت بیماران در پاییز 1387 با میزان رضایت بیماران در تابستان 1387، از نظر آماری تفاوت چشمگیری نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID