مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,493

دانلود:

256

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی بازآرایی رده متقاطع ژن های گیرنده لنفوسیت T از نوع دلتا و گاما در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد از نوع پیش سازهای B با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 214

چکیده

 سابقه و هدف: بازآرایی قطعات ژنی درمسیر تکاملی لنفوسیت های B وT, تنوع زیادی در مولکول های گیرنده لنفوسیتT(TCR) ایجاد می کند. درلوسمی های لنفوئید ازنوع ALL, B-precursor علی رغم انتظار بازآرایی رده متقاطع در ژن های TCR ایجاد می گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی بازآرایی ژن های TCR (دلتاوگاما) در لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL) کودکان از نوع پیش سازهای B توسط واکنش زنجیره پلیمراز می باشد. مواد و روش ها: درمطالعه آینده نگرحاضر, 183 کودک باتشخیص اولیه لوسمی حاد, قبل ازشروع درمان مورد بررسی قرارگرفتند. پس از ارزیابی مورفولوژی و ایمونوفنوتیپ, تنها 140 بیمار با تشخیص B-precursor ALL برای مطالعه انتخاب شدند. سلول های تک هسته ای که بلاست ها را نیز شامل می شدند, با گرادیان غلظتی جدا شدند. پس از استخراج DNA, آزمایش PCR به منظور تکثیر منطقه بسیار متغیر TCR-δ (Dδ2-Dδ3, Vδ2-Dδ3) و TCR-γ (V γ I,  V γ II, V γ) با استفاده از پرایمرهای مشترک انجام شد. محصولات PCR پس از تجزیه هترودوپلکس و الکتروفورز برروی ژل پلی آکریل امید و رنگ آمیزی نقره مورد بررسی قرار گرفته و پس از تعیین توالی جهت تایید با توالی های مشابه در بانک ژنی مقایسه شد. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و آزمون t, Mann whitney و کای دو (Chi-square) انجام شد.یافته ها: بازآرایی  کلونال TCR- γ شامل V γ I / V γ II وV γ  به ترتیب در9/ 64% و3/ 79% از بیماران وجود داشت (بای کلونال : 5%). بازآرایی V γ II شایع ترین نوع (8/46%)بود.47(2/45%) و11(6/ 16%) نفر از  بیماران به ترتیب دارای بازآرایی Vδ2-Dδ3 (٪27.7 بای کلونال, 3/4% الیگوکلونال) و Dδ2-Dδ3 (یک بیمار با الگوی بای کلونال) بودند. نتیجه گیری: الگوی کلونال ژن IgH و TCR-δ  (Dδ2-Dδ3 ,Vδ2-Dδ3) مشابه جوامع دیگر بود.فراوانی بازآراییTCR-γ  V γ II) و (V γ I قدری بیش از گزارش های قبلی بوده و برخلاف بقیه گزارش ها به استثنا گزارشی از برزیل, V γ II شایع ترین بازآرایی را داشت.هیچ ارتباط معنی داری بین انواع مختلف بازآرایی و متغیرهای کمی وجود نداشت و تنها نکته جالب, کاهش بروز Vδ2-Dδ3 با افزایش سن (بیشتراز 2 سال) بود. با توجه به نتایج حاصل می توان از این شاخص ها در تشخیص کلونالیتی و ارزیابی حداقل بیماری باقی مانده استفاده کرد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پوپک، بهزاد، یحیوی، سیدحسین، حق نژاددوشانلو، فریبا، پورفتح اله، علی اکبر، نجم آبادی، حسین، مرتضوی، یوسف، وثوق، پروانه، ارزانیان، محمدتقی، ایزدیار، مینا، باهوش، غلامرضا، شاه قلی، الهام، فرانوش، محمد، خسروی پور، گلاره، و حمیدیه، امیرعلی. (1384). الگوی بازآرایی رده متقاطع ژن های گیرنده لنفوسیت T از نوع دلتا و گاما در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد از نوع پیش سازهای B با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز. پژوهشی خون، 2(6)، 203-214. SID. https://sid.ir/paper/78618/fa

  Vancouver: کپی

  پوپک بهزاد، یحیوی سیدحسین، حق نژاددوشانلو فریبا، پورفتح اله علی اکبر، نجم آبادی حسین، مرتضوی یوسف، وثوق پروانه، ارزانیان محمدتقی، ایزدیار مینا، باهوش غلامرضا، شاه قلی الهام، فرانوش محمد، خسروی پور گلاره، حمیدیه امیرعلی. الگوی بازآرایی رده متقاطع ژن های گیرنده لنفوسیت T از نوع دلتا و گاما در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد از نوع پیش سازهای B با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز. پژوهشی خون[Internet]. 1384؛2(6):203-214. Available from: https://sid.ir/paper/78618/fa

  IEEE: کپی

  بهزاد پوپک، سیدحسین یحیوی، فریبا حق نژاددوشانلو، علی اکبر پورفتح اله، حسین نجم آبادی، یوسف مرتضوی، پروانه وثوق، محمدتقی ارزانیان، مینا ایزدیار، غلامرضا باهوش، الهام شاه قلی، محمد فرانوش، گلاره خسروی پور، و امیرعلی حمیدیه، “الگوی بازآرایی رده متقاطع ژن های گیرنده لنفوسیت T از نوع دلتا و گاما در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد از نوع پیش سازهای B با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز،” پژوهشی خون، vol. 2، no. 6، pp. 203–214، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/78618/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی