مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,726

دانلود:

407

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی جهش JAK2 V617F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML

صفحات

 صفحه شروع 237 | صفحه پایان 245

چکیده

 سابقه و هدف: جهش سوماتیک نقطه ای در ژن پروتئین تیروزین کیناز JAK2 (JAK2 V617F) باعث جابجایی G با T در اگزون 12 ژن JAK2 می شود که منجر به فعالیت خودبخودی پروتئین JAK2 و انتقال پیام غیر وابسته به سیتوکاین می گردد و در نتیجه باعث تکثیر کلونال پیش سازهای خونساز در MPNs می شود. با توجه به این که تاکنون در ایران, هیچ گزارشی از جهش JAK2 V617F و اهمیت آن در تشخیص بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو ارایه نشده است, مطالعه حاضر به منظور تعیین این جهش انجام شد.مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. در این مطالعه جهش JAK2 با روش نمونه گیری تصادفی ساده, در 100 بیمار با تشخیص جدید و یا در حال درمان مبتلا به بدخیمی های میلوپرولیفراتیو مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به پلی سیتمی ورا (44 نفر), بیماران مبتلا به میلوفیبروز اولیه (31 نفر) و بیماران مبتلا به ترومبوسیتمی اولیه (25 نفر) بودند. برای تعیین جهش, ابتدا DNA ژنومیک از بافی کوت تهیه شده از خون محیطی استخراج شد و تعیین جهش به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز با آلل اختصاصی (Allele Specific PCR) انجام شد. برای تایید نتایج, واکنش هضم آنزیمی (RFLP) به وسیله آنزیم محدودالاثر BsaXI صورت گرفت.یافته ها: 72% (CI: %95 = 61-83) بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوئیدی مورد بررسی, دارای جهش بودند. با استفاده از واکنـش زنجیره ای پلی مراز با آلل اختصاصی و واکنش هضم آنزیمی, جهش JAK2 در 89% (CI: %95 = 78-100) بیماران پلی سیتمی ورا, 61% (CI: %95 = 22-100) بیماران میلوفیبــروز اولیـه و 56% (CI: %95 = 12-100) بیماران ترومبوسیتمی اولیه وجود داشت.نتیجه گیری: میزان جهش ژن JAK2 در گروه مطالعه, قابل مقایسه با نتایج گزارش شده قبلی می باشد. بنابراین می توان بر اساس معیارهای تشخیصی سازمان بهداشت جهانی از واکنش زنجیره ای پلی مراز با آلل اختصاصی برای شناسایی این جهش در بیماران ایرانی مشکوک به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو Bcr-Abl منفی (MPNs) استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پوپک، بهزاد، میرمنگره، هاجر، پورفتح اله، علی اکبر، شریفیان، رمضانعلی، رضوانی، حمیدرضا، الهی، فاضل، کیهانی، منوچهر، قدیانی، مجتبی، کاویانی، سعید، فراهانی، کبری، یوسفیان، ابوالفضل، جهانگیرپور، محمدعلی، و شمسیان، محمدعلی. (1387). ارزیابی جهش JAK2 V617F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML. پژوهشی خون، 5(4 (پیاپی 21))، 237-245. SID. https://sid.ir/paper/78570/fa

  Vancouver: کپی

  پوپک بهزاد، میرمنگره هاجر، پورفتح اله علی اکبر، شریفیان رمضانعلی، رضوانی حمیدرضا، الهی فاضل، کیهانی منوچهر، قدیانی مجتبی، کاویانی سعید، فراهانی کبری، یوسفیان ابوالفضل، جهانگیرپور محمدعلی، شمسیان محمدعلی. ارزیابی جهش JAK2 V617F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML. پژوهشی خون[Internet]. 1387؛5(4 (پیاپی 21)):237-245. Available from: https://sid.ir/paper/78570/fa

  IEEE: کپی

  بهزاد پوپک، هاجر میرمنگره، علی اکبر پورفتح اله، رمضانعلی شریفیان، حمیدرضا رضوانی، فاضل الهی، منوچهر کیهانی، مجتبی قدیانی، سعید کاویانی، کبری فراهانی، ابوالفضل یوسفیان، محمدعلی جهانگیرپور، و محمدعلی شمسیان، “ارزیابی جهش JAK2 V617F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML،” پژوهشی خون، vol. 5، no. 4 (پیاپی 21)، pp. 237–245، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/78570/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی