مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,268

دانلود:

463

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان احساس تنهایی، ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 43

چکیده

 سابقه و هدفبتا تالاسمی ماژور, شایع ترین اختلال خونی ژنتیکی در ایران است. مطالعه های متعدد نشان داده است که بیماری های مزمن, اثر منفی بر عزت نفس, روابط بین فردی و اجتماعی و سلامت روان می گذارد. هدف از بررسی حاضر, تعیین میزان احساس تنهایی, ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتلا به تالاسمی بود.مواد و روش هادر یک مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1389, 100 نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور به روش نمونه گیری آسان از مراکز بیماری های خاص, مرکز تالاسمی بزرگسالان ظفر و درمانگاه تالاسمی بیمارستان مفید انتخاب شدند. داده ها به روش خود گزارشی جمع آوری گردید. اطلاعات توسط نرم افزار آماری  SPSS 14و با استفاده از آزمون هایt , آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافته هایافته ها نشان داد که میانگین نمره ناامیدی 3.83±6.12, تنهایی 5.12±41.66 و عزت نفس 14.04±100.86 بود. 59% نوجوانان مبتلا به تالاسمی ناامیدی کم, 51% احساس تنهایی متوسط و 55% عزت نفس متوسطی داشتند. ارتباط آماری معناداری بین نمره ناامیدی و عزت نفس وجود داشت (p=0.027) اما ناامیدی و عزت نفس با احساس تنهایی رابطه آماری معناداری نداشتند.نتیجه گیرینتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که تالاسمی بر روی جنبه های روانی - اجتماعی زندگی نوجوانان اثر منفی دارد. شناخت مکانیسم ها و استراتژی های لازم جهت پیشگیری از اختلالات روانی - اجتماعی و ارتقای سلامت روان نوجوانان مبتلا به تالاسمی, ضرورت دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تجویدی، منصوره، و ضیغمی محمدی، شراره. (1391). میزان احساس تنهایی, ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. پژوهشی خون، 9(1 (پیاپی 34))، 36-43. SID. https://sid.ir/paper/78307/fa

  Vancouver: کپی

  تجویدی منصوره، ضیغمی محمدی شراره. میزان احساس تنهایی, ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. پژوهشی خون[Internet]. 1391؛9(1 (پیاپی 34)):36-43. Available from: https://sid.ir/paper/78307/fa

  IEEE: کپی

  منصوره تجویدی، و شراره ضیغمی محمدی، “میزان احساس تنهایی, ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور،” پژوهشی خون، vol. 9، no. 1 (پیاپی 34)، pp. 36–43، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/78307/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی