مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی
سال:1382 | دوره:9 | شماره:3
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ویژگی های زادآوری زنبورهای پرورش آزمایشگاهی و طبیعی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 ویژگی زیستی زنبور پارازیتویید T.brassicae Bezd جمع‌آوری شده از روی میزبان طبیعی Ostrrinia nubilalis Hubner (WT) با نتاج همین زنبورها در پنجمین نسل پرورش آزمایشگاهی (LR) روی تخم‌های Sitotroga cerealella Olivier به عنوان میزبان واسط آزمایشگاهی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. با استفاده از این داده‌ها, پارامترهای جمعیت پایدار محاسبه گردیدند. نتایج نشان داد که اغلب پارامترهای ارزیابی شده در جمعیت زنبورهای WT بالاتر و بهتر از زنبورهای LR بوده ولیکن تنها طول عمر زنبورهایLR , 6.59) روز) به طور معنی‌داری بیشتر از WT, (5.23 روز) بود. نرخ ذاتی رشد جمعیت (rm) در زنبورهای WT و LR به ترتیب 315/0 و 2989/0 برآورد گردید. میانگین تخم‌ریزی زنبورهای WT, 77.65 و LR, 68.38, عدد و نسبت جنسی زنبورهایWT , 68.5 و LR, 67.9 درصد افراد ماده بود که تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند. بیشترین میزان تخم‌ریزی زنبورها (WT, %60.74 و LR, %49.66 از کل تخم‌ریزی) در همان روز اول زندگی اتفاق می‌افتد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.