مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,865

دانلود:

816

استناد:

18

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 79

چکیده

 موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و پژوهش در خصوص آسیب پذیری مساکن شهری و شناخت میزان آسیب پذیری آنها در مقابل مخاطرات طبیعی, بسیار ضروری است. با توجه به این مهم, هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان در برابر خطر زلزله, می باشد.نوع تحقیق به صورت پیمایشی, تحلیلی و مبتنی بر مشخصات کمی و کیفی مساکن شهر اصفهان است. جامعه آماری مساکن شهر اصفهان و روش و طرح نمونه برداری به صورت نمونه برداری احتمالی می باشد.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: 1- میزان آسیب پذیری مساکن شهر در برابر خطر زلزله زیاد است. 2- از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز امداد و نجات, به ویژه آتش نشانی, مرکز اورژانس و مرکز پلیس, شهر اصفهان در مواقع بحرانی, مانند وقوع زلزله های احتمالی, وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. 3- درصد بهره مندی مساکن شهر اصفهان از کپسول اطفای حریق, جعبه کمک های اولیه و بیمه زلزله بسیار پایین است. 4- اطلاع رسانی در زمینه ضریب احتمال خطر محل سکونت شهروندان و بالا بردن آموزش و آگاهی در مواقع بحرانی یکی از راهکارهای مهم در کاهش آسیب پذیری می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

زنگی آبادی، علی، محمدی، جمال، صفایی، همایون، و قائدرحمتی، صفر. (1387). تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان. جغرافیا و توسعه، 6(پیاپی 12)، 61-79. SID. https://sid.ir/paper/77405/fa

Vancouver: کپی

زنگی آبادی علی، محمدی جمال، صفایی همایون، قائدرحمتی صفر. تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان. جغرافیا و توسعه[Internet]. 1387؛6(پیاپی 12):61-79. Available from: https://sid.ir/paper/77405/fa

IEEE: کپی

علی زنگی آبادی، جمال محمدی، همایون صفایی، و صفر قائدرحمتی، “تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان،” جغرافیا و توسعه، vol. 6، no. پیاپی 12، pp. 61–79، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/77405/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی