Start: 2/7/2023 9:36:27 PMEnd: 2/7/2023 9:36:28 PM >> 609

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی زمانی مکانی دماهای سالانه ایران طی دوره 2008-1961

نویسندگان

منتظری مجید

صفحات

 صفحه شروع 209 | صفحه پایان 228

چکیده

 در این پژوهش تغییرپذیری مکانی روندهای دمای ایران در 48 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور, داده های دمای سالانه کمینه, بیشینه و متوسط ایستگاه های همدید و اقلیمی کشور از 1961 تا 2008 از مرکز داده های سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. به کمک پایگاه داده های تنظیم شده, نقشه های هم دما با اندازه پیکسل 15×15 کیلومتر به روش میانیابی کریجینگ محاسبه و ترسیم شد بطوری که هر نقشه با 7196 پیکسل مرزهای کشور را در برگرفت. بدین ترتیب سه آرایه با ابعاد 48×7196 فراهم گردید. جهت ارزیابی روند دما از روش های پارامتری رگرسیون خطی و ناپارامتری مان- کندال بهره گرفته شد. اعمال این آزمون ها بر روی هر یک از آرایه ها نشان داد که دمای کشور رو به افزایش است. این افزایش بیشتر در مناطق پست و کم ارتفاع روی داده است. در این میان دمای کمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و در60 درصد وسعت کشور روند افزایشی نشان می دهد. درحالی که روند افزایشی دمای بیشینه 27 درصد وسعت کشور را در بر گرفته است. از سوی دیگر شدت روند در تمامی پهنه ها یکسان و یکنواخت نیست و برای دمای کمینه شدت آن در استان کرمان در غرب لوت و در منطقه شهداد, در بخش های مرکزی استان سمنان, شرق خوزستان, جنوب استان ایلام و غرب استان کرمانشاه, بیشتر بوده و این مناطق بیش از سایر جاها در معرض آسیب های محیطی ناشی از افزایش دمای کمینه, قرار دارند. در حالی که استان های خراسان شمالی, همدان و چهار محال و بختیاری کمتر در معرض روندهای افزایشی دما, قرار داشته اند. همچنین این پژوهش نشان داد که بطور متوسط دماهای سالانه کمینه, بیشینه و متوسط ایران طی دوره 48 ساله به ترتیب 2.1, 0.45 و 1.3 درجه سلسیوس افزایش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی