مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,497

دانلود:

461

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی آثار انتقال آب بین حوضه ای بر مورفولوژی بستر رودخانه در حوضه مبدا مطالعه موردی: حوضه رودخانه زاب

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 88

چکیده

 در سال های اخیر به منظور احیای دریاچه ارومیه و پیشگیری از بروز پیامدهای منفی زیست محیطی, طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در دست مطالعه و اجرا قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تغییرات احتمالیمورفولوژی رودخانه زاب ناشی از اجرای پروژه در پایین دست سد کانی سیو, مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق عمدتا بر پایه روش تحلیلی استوار است. داده ها شامل نقشه زمین شناسی 100000/1, عکس های هوایی 60000/1 و تصاویر ماهواره ای لندست 8 (سنجنده ETM), تصاویر GDEM ماهواره ASTER با قدرت تفکیک 15 متر, داده های اقلیمی و هیدرولوژی آب های سطحی منطقه مورد مطالعه می باشد که به منظور گردآوری آنها از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی, مراجعه به سازمان ها و ادارات, سایت های اینترنتی و مشاهدات میدانی, اقدام شده است. نتایج نشان می دهد که پس از آبگیری سد کانی سیو و انتقال آب به دریاچه ارومیه, دبی رودخانه زاب در ایستگاه هیدرومتری گرژال در پایین دست سد, از 1464.72 میلیون مترمکعب در سال به 653.42 میلیون متر مکعب در سال کاهش خواهد یافت و بستر رود دچار کاهش شدید جریان خواهد شد, بطوری که در ماههای شهریور و مهر بستر رودخانه زاب از پای دیواره سد تا الحاق سرشاخه آبخورده تقریبا خشک می شود. این کاهش جریان موجب تغییر شاخص های مورفولوژیکی مانند نیمرخ عرضی و طولی و شاخص های هیدرولیکی مانند عمق آب و سرعت جریان خواهد شد. بر این اساس, در بازه الف جریان رود تنها بخش های عمیق تر بستر را مورد استفاده قرار می دهد که حاصل آن تشکیل تراس های جدید و کوچک شدن مقطع عرضی, نابودی پوشش گیاهی کناری و یا عقب نشینی آن به فواصل دورتر خواهد بود. در بازه ب قدرت جریان رود متوجه کناره های رود شده و آن را برش خواهد داد و چالاب های موجود در مسیر جریان از طریق نهشته گذاری پر خواهند شد و در بازه ج با افزایش فاصله از سد کانی سیو و افزایش بار رسوب نسبت به ظرفیت انتقال, رسوبات ته نشین شده, لذا هم عمق بستر و هم پهنای آن به دلیل تشکیل پشته های رسوبی در مسیر جریان و رسوبگذاری در کناره ها, کمتر خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قنواتی، عزت اله، طالب پوراصل، داوود، و خضری، سعید. (1395). ارزیابی آثار انتقال آب بین حوضه ای بر مورفولوژی بستر رودخانه در حوضه مبدا مطالعه موردی: حوضه رودخانه زاب. جغرافیا و توسعه، 14(44)، 65-88. SID. https://sid.ir/paper/77146/fa

  Vancouver: کپی

  قنواتی عزت اله، طالب پوراصل داوود، خضری سعید. ارزیابی آثار انتقال آب بین حوضه ای بر مورفولوژی بستر رودخانه در حوضه مبدا مطالعه موردی: حوضه رودخانه زاب. جغرافیا و توسعه[Internet]. 1395؛14(44):65-88. Available from: https://sid.ir/paper/77146/fa

  IEEE: کپی

  عزت اله قنواتی، داوود طالب پوراصل، و سعید خضری، “ارزیابی آثار انتقال آب بین حوضه ای بر مورفولوژی بستر رودخانه در حوضه مبدا مطالعه موردی: حوضه رودخانه زاب،” جغرافیا و توسعه، vol. 14، no. 44، pp. 65–88، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/77146/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی