video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,114

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی زیستی کیفیت پروتیین سویا با روشهای نسبت خالص پروتیین (NPR)، نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER)

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 50

چکیده

 مقدمه: ارزیابی کیفیت پروتیین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روشهای بیولوژیک, میکروبیولوژیک, شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتیین ها معرفی و بکار گرفته شده است. در بین روشهای موجود, نسبت خالص پروتیین (NPR) , نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER) بعنوان روشهای مناسب برای تعیین کیفیت پروتیینها پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت پروتیین سویا بـا روشهای فوق روی یک نمونه محصول سویا در سال 1382 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق با طراحی تجربی روی تعداد 24 موش صحرایی نر در سن 21 روز, از نژاد wistar,  تحت 3 نوع رژیم غذایی در گروه های 8 تایی شامل: مورد (سویا), مبنا (کازیین+ متیونین),  هر یک حاوی 10 درصد پروتیین, و پایه (بدون پروتیین)انجام شد. طول دوره مطالعه برای NPR, 14 روز بود. بمنظور محاسبه NPR, مقدار پروتیین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای تعیین PER, 28 روز بود و مقدار پروتیین دریافتی و تغییر وزن حیوانات تعیین گردید. میزان NPR RNPR و PER گروه کازیین+متیونین با سویا از طریق آماره T test مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: شـاخص NPR بـرای پروتیین کـازیین+متیـونین 4.37±0.48, سویـا (P<0.01) 3.65±0.35 و شـاخص RNPR بـرابـر 83 بـود. شـاخص PER بـرای پروتییـن کـازیین+متیونین 3.04±0.24, سویـا (P<0.001) 2.28±0.35 و شاخص PER سویا نسبت به کازیین 75 درصد بود. نتیجه گیری: کیفیت پروتیین محصول سویا در مقایسه با کازیین پایین تر ولی در مجموع مناسب است. نتایج ارزیابی کیفی بیولوژیکی سویا به روشهای نسبت خالص پروتیین (NPR), نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER) با نتایج سایر مطالعات همسو می باشد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عاصمی، ذات اله، تقی زاده، محسن، و شاکرحسینی، راهبه. (1382). ارزیابی زیستی کیفیت پروتیین سویا با روشهای نسبت خالص پروتیین (NPR), نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER) . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 8(2 (مسلسل 30))، 41-50. SID. https://sid.ir/paper/76410/fa

  Vancouver: کپی

  عاصمی ذات اله، تقی زاده محسن، شاکرحسینی راهبه. ارزیابی زیستی کیفیت پروتیین سویا با روشهای نسبت خالص پروتیین (NPR), نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER) . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان[Internet]. 1382؛8(2 (مسلسل 30)):41-50. Available from: https://sid.ir/paper/76410/fa

  IEEE: کپی

  ذات اله عاصمی، محسن تقی زاده، و راهبه شاکرحسینی، “ارزیابی زیستی کیفیت پروتیین سویا با روشهای نسبت خالص پروتیین (NPR), نسبت خالص نسبی پروتیین (RNPR) و نسبت کارآیی پروتیین (PER) ،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، vol. 8، no. 2 (مسلسل 30)، pp. 41–50، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/76410/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی