video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,205

دانلود:

378

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خالص سازی پروتئین مهارکننده تریپسین نوع کونیتز از دانه سویا با کروماتوگرافی میل ترکیبی

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 83

چکیده

 زمینه و هدف: پروتئین مهارکننده تریپسین موجود در سویا با داشتن 181 اسید آمینه و دو باند دی سولفیدی تمایل خاصی به آنزیم تریپسین پانکراس دارد. این پروتئین که به میزان قابل توجهی در سویا وجود دارد, مقاومت بالایی در برابر حرارت و مواد شیمیایی از خود نشان می دهد. روش های متعددی مانند ترکیبی از روش های کروماتوگرافی, کروماتوگرافی جذبی با استفاده از فلزات و استفاده از الکتروفورز برای جداسازی این پروتئین مورد استفاده قرار گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه ابتدا پودر سویا با متانول چربی زدایی شد و بخش باقیمانده در آب دیونیزه عصاره گیری گردید. با روش رسوب در نقطه ایزوالکتریک پروتئین های ذخیره ای محلول حذف گردید. بخش غنی از مهارکننده تریپسین به ستون جذبی وارد شده و پس از شستشوی ستون و خارج نمودن پروتئین های متصل نشده, مهار کننده ترپیسین از ذرات ژل با کاهش دادن pH جدا و از نظر فعالیت و خلوص مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بررسی پروتئین بدست آمده در SDS-PAGE خلوص بالای 99 درصد و وزن مولکولی 20KDa را نشان داد. مهارکننده تریپسین در SDS-PAGE در شرایط احیایی و غیر احیایی به صورت یک باند مشابه دیده شد که نشان دهنده تک زنجیره ای بودن این پروتئین است. اشباع نمودن ستون, افزایش ظرفیت تام ستون و انجام کروماتوگرافی در pH=6-8 بازدهی و خلوص پروتئین بدست آمده را افزایش داد.نتیجه گیری: به وسیله این روش می توان در مدت زمان کم مقادیر قابل توجهی از مهارکننده تریپسین را با خلوص بسیار بالا جداسازی نمود. از ویژگی های دیگر این روش سادگی, عدم نیاز به دیالیز و یا بافر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شکیبا، یداله، مصطفایی، علی، و پروانه، شهرام. (1386). خالص سازی پروتئین مهارکننده تریپسین نوع کونیتز از دانه سویا با کروماتوگرافی میل ترکیبی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 12(2 (مسلسل 44))، 77-83. SID. https://sid.ir/paper/76367/fa

  Vancouver: کپی

  شکیبا یداله، مصطفایی علی، پروانه شهرام. خالص سازی پروتئین مهارکننده تریپسین نوع کونیتز از دانه سویا با کروماتوگرافی میل ترکیبی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان[Internet]. 1386؛12(2 (مسلسل 44)):77-83. Available from: https://sid.ir/paper/76367/fa

  IEEE: کپی

  یداله شکیبا، علی مصطفایی، و شهرام پروانه، “خالص سازی پروتئین مهارکننده تریپسین نوع کونیتز از دانه سویا با کروماتوگرافی میل ترکیبی،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، vol. 12، no. 2 (مسلسل 44)، pp. 77–83، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/76367/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی