مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان | سال:1387 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 48) | صفحه شروع:69 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

328

دانلود:

113

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی تحمل ایسکمی در سنین مختلف قبل از بلوغ در قلب مجزا شده خرگوش

نویسنده

زادکرمی م. | معصومی غ.

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 75

چکیده

 زمینه و هدف: مطالعات متعددی نشان داده اند که مقاومت قلب نسبت به ایسکمی در دوره قبل از بلوغ بیشتر از دوره پس از آن می باشد و به تدریج در طول زندگی کاهش می یابد. بیشتر مطالعات انجام شده در دوره قبل ازبلوغ حاکی از آن است که مقاومت به ایسکمی در طول دوره قبل از بلوغ نیز به تدریج کاهش می یابد. مطالعات اندک دیگری این الگوی کاهش را تایید نکرده اند. با توجه به اهمیت بالینی موضوع, مطالعه حاضر به منظور تعیین سیر تغییرات مقاومت قلب نسبت به ایسکمی در قلب مجزا شده خرگوش در سنین مختلف قبل از بلوغ انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه از خرگوش سفید آزمایشگاهی با سن دو هفته (n=9) سه هفته (n=7) شش هفته (n=7) و هشت هفته (n=9) استفاده گردید. قلب حیوانات مطابق روش لانگندورف تحت فشار ثابت, با محلول کربس تغذیه شده و میزان جریان کرونری و پارامترهای عملکردی قلب شامل ضربان قلب و نوسانات فشار بطن چپ اندازه گیری شد. همچنین حاصل ضرب افزایش فشار بطن چپ در ضربان قلب (RPP) محاسبه گردید. مراحل آزمایش شامل 20 دقیقه ثبت مقادیر پایه, 35 دقیقه ایسکمی کلی با دمای 37 درجه سانتیگراد و 45 دقیقه تغذیه مجدد (Reperfusion) بود. میزان درصد تغییرات پارامترهای قلبی از جمله RPP بعد از 45 دقیقه تغذیه مجدد نسبت به مرحله پایه در بین گروهها با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) بررسی شد.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بازگشت عملکرد قلبی نسبت به قبل از ایسکمی در سن 3 هفتگی (%85.81±4.36) (میانگین±خطای استاندارد) به صورت معنی داری بیشتر از 2 هفتگی (%67.57±3.27), 6 هفتگی (%61.19±2.83) و 8 هفتگی (%52.03±5.09) می باشد.نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقاومت قلب نسبت به ایسکمی الگوی کاهشی نداشته, بلکه میزان مقاومت در قلب خرگوش در زمانی بین تولد و بلوغ به حداکثر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID