مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله بیماریهای کودکان ایران | سال:1382 | دوره:13 | شماره:1 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,941

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر گذشت زمان بر مثبت شدن نیتریت در ادرار اطفال

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 21

چکیده

 عفونت دستگاه ادراری یکی از بیماری های شایع اطفال می باشد. با تشخیص به موقع و درمان آن می توان از عوارض بیماری جلوگیری کرد. یکی از روش های غربالگری عفونت دستگاه ادراری مثبت شدن نیتریت در ادرار است. در این پژوهش ما به بررسی یکی از عوامل احتمالی موثر بر مثبت شدن نیتریت در ادرار که گذشت زمان باشد می پردازیم و رابطه نیتریت مثبت ادرار را با کشت ادرار بررسی می کنیم. جمعیت آماری شامل کلیه اطفال مراجعه کننده به بخش اطفال بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج می باشند. 30 نفر از این اطفال را به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب کرده ایم. از این اطفال نمونه وسط ادراری اول صبح گرفته شده است. نمونه را 6 ساعت در دمای اتاق نگهداری و در زمان های مختلف (صفر, نیم ساعت, یک ساعت, سه ساعت, شش ساعت) نیتریت آن را تعیین کردیم. کشت ادرار نیز در همان زمان (زمان صفر) گرفته شد. 10 درصد از کل نمونه ها نتیجه مثبت کاذب داشتند که بعد از گذشت 6 ساعت 3 نمونه از 30 نمونه دارای نیتریت مثبت بودند. نتیجه مثبت کاذب نیتریت در اثر گذشت زمان رابطه معنی داری با کشت ادرار نداشت چون کشت ادرار در یک زمان و آن هم در زمان صفر گرفته شده بود. کشت ادرار در 3 مورد از کل نمونه ها مثبت شد. در این نمونه ها نیتریت ادراری مثبت نبود. این نشان دهنده ارگانیسم هایی است که اثری بر نیتریت ادرار ندارند. با گذشت زمان نیتریت ادرار به صورت کاذب مثبت می شود و ارتباطی با مثبت شدن کشت ادرار ندارد. بنابراین تسریع در انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و انجام آزمایش مانع پاسخ مثبت کاذب می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID