مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش و توسعه
سال:1389 | دوره:17 | شماره:30
صفحه شروع:98 | صفحه پایان:134

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

220

دانلود:

108

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا

صفحات

 صفحه شروع 98 | صفحه پایان 134

چکیده

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا, دو متغیر اقتصادی مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور, از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام, منجر به کاهش 8.1 درصدی ارزش واقعی دلار می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به علاوه, با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود, این شکاف با نرخ 3.4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا این که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی