مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی | سال:1386 | دوره:13 | شماره:1 (ویژه نامه) | صفحه شروع:259 | صفحه پایان:273

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

624

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روش شناسایی ده گونه از چوب های صنعتی پراکنده آوند ایران با کمک لنز دستی

صفحات

 صفحه شروع 259 | صفحه پایان 273

چکیده

شناسایی چوب ها به سبب شباهت های ظاهری که بین آنها وجود دارد از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این تحقیق, مقاطع عرضی ده گونه از چوب های پراکنده آوند جنگل های شمال ایران (هیرکانی) با لوپ به دقت مورد مطالعه قرار گرفت و گونه هایی که به لحاظ آناتومی در مقطع عرض با یکدیگر متشابه بودند در یک گروه قرار گرفتند. همه ده گونه چوب مورد مطالعه به غیر از گردو جزء چوب های پراکنده آوند بودند و به 4 گروه مجزا 1. راش (Fagus orientalis) و چنار (Platanus orientalis) 2. ممرز (Carpinus betulus) و توسکا (Alnus glutinosa) 3. لرگ (Pterocarya fraxinifolia), خرمندی (Diospyros lotus), گردو (Juglans regia) و انجیر (Ficus carica) 4. صنوبر (Populus nigra) و توس (Betula alba) تقسیم شدند. جدا از رنگ و بافت گونه ها, وضوح یا عدم وضوح دوایر رویشی, نوع پره چوبی و قابل رویت بودن آن, آرایش آوندها, وجود یا عدم وجود پارانشیم های طولی چهار صفت مهمی هستند که در شناسایی ماکروسکوپی این ده گونه از پراکنده آوند ایران نقش مهمی را نیز ایفا می نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID