مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی | سال:1386 | دوره:13 | شماره:1 (ویژه نامه) | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شرایط روش مناسب هرس در کنترل زراعی سرشاخه خوار درختان هلو Anarsia lineatella Zeller (Lep: Gelechiidae) در منطقه قزوین

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 64

چکیده

 این تحقیق به منظور دست یابی به سه هدف: 1) امکان کاربرد روش غیرشیمیایی (کنترل زراعی) هرس علیه آفت سرشاخه خوار هلو, 2) ارزیابی هم زمان شدت هرس در سه اندازه برای کنترل آفت سرشاخه خوار هلو و عملکرد کمی و کیفی محصول هلو, 3) توصیه شدت هرس مناسب برای باغات هلو, در منطقه قزوین انجام گردید. این آزمایش طی سال های 81-1380 در مزرعه تحقیقاتی فیض آباد و در طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای هلو معمولی و هلو انجیری اجرا شد. شدت هرس شامل سربرداری ¼ و ½ و ¾ طول تمام شاخه ها و زمان هرس قبل از گل دهی درختان بوده است. فاکتورهای مورد ارزیابی شامل وزن میوه, حجم میوه, تعداد سرشاخه آلوده و تعداد میوه آلوده بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که, هرس در کنترل آفت سرشاخه خوار هلو و افزایش کمیت و کیفیت میوه موثر است. افزایش شدت هرس با کاهش خسارت آفت و بهبود خواص کمی و کیفی میوه هلو همراه بوده است, به طوری که کم ترین میزان خسارت آفت و بالاترین وزن و حجم میوه در سطوح هرس ¾ و ½ طول تمام شاخه ها به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID