مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی
سال:1386 | دوره:13 | شماره:1 (ویژه نامه)
صفحه شروع:171 | صفحه پایان:180

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

461

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر روش کشت مستقیم برنج با استفاده از خطی کاردستی بر عملکرد برنج در مقایسه با روش نشاء کاری

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 180

چکیده

 به منظور بررسی کشت مستقیم برنج در خاک پادلینگ شده یک دستگاه خطی کار دستی در موسسه فنی و مهندسی کشاورزی شناخته شد. این دستگاه فاقد موزع مجزا بوده و دارای 4 مخزن مجزا می باشد که بر روی استوانه ها (مخازن ) 2 ردیف سوراخ ایجاد شد. نیروی محرکه موزع ها از طریق یک چرخ پارویی تامین می شد. آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار شیوه کاشت نشایی با دست (T1), کشت مستقیم به صورت دست پاش (T2) و کشت مستقیم با استفاده از خطی کار استوانه ای (T3) در سه تکرار در مزرعه آزمایشی واقع در موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران (آمل) انجام شد. نیروی کششی, راندمان مزرعه ای, ظرفیت موثر زراعی, ضریب یکنواختی پاشش بذر, نیروی کارگری مورد نیاز برای کاشت و وجین, عملکرد و اجزا عملکرد اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد عملکرد تیمار (T1 روش نشایی) بالاتر بوده و اختلافات مشاهده شده در سطح آماری %5 معنی دار می باشد. عملکرد روش خطی کاری نسبت به روش دست پاش بالاتر می باشد, ولی اختلاف مشاهده شده در سطح آماری 5 درصد معنی دار نیست. نیروی کارگری و همچنین زمان مورد نیاز برای کشت یک هکتار با به کارگیری خطی کار در مقایسه با روش نشاء کاری به ترتیب به یک هفتم و یک بیستم کاهش می یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.