مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,132

دانلود:

300

استناد:

12

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستانهای تهران

نویسندگان

شریفی حسن پاشا

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 31

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی رابطه سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش آموزان دبیرستانهای نظری و پیش دانشگاهی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 250 دانش آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه های سوم دبیرستانهای نظری و مراکز آموزش پیش دانشگاهی تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه گیری خصایص شخصیتی از آزمون استاندارد شده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شده است. نتایج زیر پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده ها به دست آمده است: پسران از نظر خلاقیت بر دختران برتری دارند. گرایش به روان نژندی در میان دختران بیش از پسران است. میان عاملهای شخصیتی برونگرایی (E)، وجدان (C)، و انعطافپذیری (O) و خلاقیت رابطه مثبت وجود دارد. میان عامل شخصیتی توافق پذیری و گرایش به روان نژندی با خلاقیت رابطه معنادار مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی