مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,422

دانلود:

389

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار پایه دوم دبستان چاپ سال 1381 در مقایسه با تعلیمات دینی چاپ سال 1380

نویسندگان

ایمانی محسن | مظفر محمد

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 142

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یکی از اهداف و نیازهای مبرم نظام آموزشی هر کشور، برنامه ریزی، تدوین، تغییر و روزآمد کردن کتابهای درسی است. برنامه ریزی و تدوین کتابهای روزآمد سبب می شود دانش آموزان با سیر و تحول پیشرفت جهان و کشورمان همگام شوند، برای دستیابی به این مهم، دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی، گروه تعلیمات دینی و قرآن، مبادرت به تدوین کتاب «هدیه های آسمان» و «کتاب کار» آن کرده است. نویسندگان این مقاله، با توجه به اینکه کتابهای مذکور جدیدالتالیف اند، به تحلیل محتوایی آنها با روش تجزیه و تحلیل «ویلیام رومی» پرداخته اند. در این تجزیه و تحلیل به تحلیل محتوایی متن، پرسشها و تصاویر کتابها از طریق میزان ضریب درگیری دانش آموزان با کتابها پرداخته شده است. آنچه از تحلیل محتوایی کتاب تعلیمات دینی (چاپ 1380) و کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار (چاپ سال 1381) پایه دوم ابتدایی به دست آمده، حاکی از این است که ضریب درگیری دانش آموزان با متن و تصاویر در کتاب تعلیمات دینی و کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار پایین است و منجر به درگیری دانش آموزان و تصاویر نمی شود، اما ضریب درگیری 1.1 در پرسشها بیانگر این امر است که کتاب هدیه های آسمان موجب درگیری بیشتر دانش آموزان شده، در حالی که کتاب قبلی در این زمینه ضعیف است. به طور کلی، ضریب درگیری دانش آموزان با محتوای کتاب تعلیمات دینی 0.41 و با کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار 1.2 است. نتیجه اینکه کتاب جدید موجب درگیری بیشتر دانش آموزان با محتوا شده و کتاب قبلی ضریب درگیری پایینی داشته است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی