مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

989

دانلود:

123

استناد:

15

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظریه پردازی و مقیاس سازی برای سنجش نظام ارزشی به منظور بررسی تاثیر جهانی شدن بر نظام ارزشی دانش آموزان نوجوان ایران

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 59

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 فرآیند و طرح «جهانی شدن» که از اواخر جنگ جهانی دوم، با عنوانهای گوناگون در کشورهای پیشرفته صنعتی غرب ظهور کرده با گذشت زمان، سرعت و دامنه بیشتری یافته است، به گونه ای که از دهه 1990 به یکی از چالشهای اساسی بشری مبدل شده و بر نظام ارزشی و هویت مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان، تاثیری عمیق گذاشته است. نظام ارزشی یا مجموعه کیفیتهای مطلوب و درونی در ساختار روان شناختی فرد، به عنوان اساسی ترین لایه های شخصیت و هویت جوانان، شکل دهنده پایه های نظام نگرشی و رفتاری آنان است. مطالعات جدید درباره نظام ارزشی را که روان شناسان اجتماعی غرب صورت داده اند الزاما نمی تواند بدون توجه به مطالعات ملی در سایر فرهنگها، از جمله در فرهنگ ایرانی، مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین، از آنجا که ارزشهای فرهنگ آنگلو – امریکن، با عنوان ارزشهای جهانی، به همه جای دنیا و از جمله کشور ما رسوخ می کند، جا دارد که نظام ارزشی دانش آموزان نوجوان ایرانی و تاثیر جهانی شدن بر این ارزشها مورد مطالعه قرار گیرد. مبنای نظری اصلی نظام ارزشی مورد بحث ما آن است که اساسیترین ارزشهای فرهنگ ایرانی – اسلامی را در مقابل ارزشهای مخالف آن قرار دهیم و، با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و پس از دستیابی به یک نظام ارزشی فراگیر، دریابیم که نوجوانان دانش آموز ایرانی، بر حسب نزدیکی یا دوری از فرهنگ اصیل ملی خود چه جایگاهی دارند. برای ساختن مقیاس سنجش نظام ارزشی نیز سعی کرده ایم با بهره گیری از مطالعات و مقیاس سازیهای روان سنجی، ابزار بومی مناسبی تهیه و این مقیاس را روایی یابی کنیم. بر این اساس، در بخش اول پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر نحوه نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تاثیر آن بر ارزشها و هویت دینی و ملی آنان» که در حال اجرای آن هستیم، ابزاری برای سنجش نظام ارزشی ساخته ایم. روایی یابی این مقیاس، اولا با استفاده از نظر متخصصان روی یکایک گویه های آن، ثانیا با اجرای مقیاس روی یک نمونه آزمایشی 568 نفری از دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی و با مطالعات تحلیل عاملی روی نتایج حاصله، صورت گرفته است. در این مقیاس، ده ترجیح در نظام ارزشی و نیز محتوا و شدت جهت گیری ارزشی در ده مقوله ارزشهای فردی، ارزشهای خانوادگی، ارزشهای اقتصادی، ارزشهای سیاسی، ارزشهای اجتماعی، ارزشهای هنری، ارزشهای علمی و نظری، ارزشهای دینی، ارزشهای ملی، و ارزشهای جهانی شدن مشخص شده است. در این مقاله، پس از توضیح و تبیین مفاهیم جهانی شدن و نظام ارزشی، مقیاسی را که برای «سنجش نظام ارزشی» ساخته ایم، ارائه کرده، نتیجه مطالعات روایی یابی و پایایی این مقیاس را توضیح داده ایم.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی