مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

8,860

دانلود:

7,474

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 62

چکیده

 هدف این پژوهش, شناسایی برنامه درسی نظام تربیت معلم کشورهای انگلستان, فرانسه, ژاپن, مالزی و ایران است. در این پژوهش شباهتها و تفاوتهای عناصر برنامه درسی کشورهای مذکور به منظور ارایه پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود بخشیدن به برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران بررسی و مقایسه شده است. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است. اطلاعات مورد نیاز آن برای پاسخگویی به پرسشها از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارشهای تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت مرتبط و سایتهای وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه گردآوری شده است. الگوی مورد استفاده در این زمینه, الگو بردی است. مهمترین نتایج بدست آمده نشان داده است که:کیفیت بخشی به نظام تربیت معلم هدف اصلی و یادگیری مادام العمر هدف اختصاصی این نظام در کشورهای مورد مطالعه است. به منظور دستیابی به این هدف راهبردهای تلفیق تئوری و عمل, توازن تئوری و عمل در برنامه درسی, تدوین استانداردهای تربیت معلم, تلفیق فاوا در برنامه درسی تربیت معلم, برقراری ارتباط مستمر میان نظام تربیت معلم پیش از خدمت با دانشگاهها و مدارس, برقراری ارتباط میان آموزشهای پیش از خدمت و ضمن خدمت و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اداره کننده تربیت معلم در این کشورها در نظر گرفته شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ملایی نژاد، اعظم، و ذکاوتی قراگوزلو، علی. (1387). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان, ژاپن, فرانسه, مالزی و ایران. نوآوری های آموزشی، 7(26)، 35-62. SID. https://sid.ir/paper/75341/fa

Vancouver: کپی

ملایی نژاد اعظم، ذکاوتی قراگوزلو علی. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان, ژاپن, فرانسه, مالزی و ایران. نوآوری های آموزشی[Internet]. 1387؛7(26):35-62. Available from: https://sid.ir/paper/75341/fa

IEEE: کپی

اعظم ملایی نژاد، و علی ذکاوتی قراگوزلو، “بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان, ژاپن, فرانسه, مالزی و ایران،” نوآوری های آموزشی، vol. 7، no. 26، pp. 35–62، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/75341/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی