مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش ماتریکس متالوپروتئیناز 2 در اثر بی دردی زایی ناشی از مهار نیتریک اکساید سنتاز نورونی در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 17

چکیده

 مقدمه: آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز نوع دو (MMP-2) یکی از واسطه های التهابی است که به نظر می رسد در فرایند پردازش درد دخیل باشد و تولید آن توسط عوامل التهابی مانند نیتریک اکساید تنظیم می شود. با توجه به نقش شناخته شده نیتریک اکساید در فرایند پردازش درد به ویژه دردهای التهابی, در مطالعه حاضر نقش ماتریکس متالوپروتئیناز 2 در ایجاد اثر بی دردی زایی ناشی از مهار نیتریک اکساید سنتاز نورونی در آزمون فرمالین مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: سطح MMP-2 در مایع مغزی نخاعی موش های صحرایی, پس از تزریق فرمالین (50mL, %2.5) و بعد از تزریق داخل نخاعی مهارکننده نیتریک, اکساید سنتاز نورونی, به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نقش تزریق داخل نخاعی مهارکننده MMP-2 را بر (1) رفتار درد و (2) در اثر بی دردی زایی ناشی مهار نیتریک اکساید سنتاز نورونی (nNOS) بررسی شد.یافته ها: موش هایی که مهارکننده MMP-2 را با دوز 30 میلی مولار دریافت کرده بودند, پاسخ شدیدی به درد ناشی از تزریق فرمالین نشان دادند. شدت درد پس از مهار nNOS کاهش یافته بود. مطالعات ایمونولوژیک (ELISA) نشان دادند میزان MMP-2 در موش هایی که قبل از تزریق فرمالین مهارکننده nNOS را دریافت کرده بودند کاهش یافته است.نتیجه گیری: این بررسی ها نقش احتمالی MMP-2 را در ایجاد اثرات بی دردی مهارکننده nNOS پیشنهاد می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • شامان گرایی و دین مغولان
 • بهینه سازی باززایی گیاه پنبه از طریق مریستم انتهایی
 • حذف موثر آلاینده های فلزی از پسماند رادیواکتیو به وسیله جاذب بیوپلیمری تولید شده توسط باکتری بومی باسیلوس 1390.IRL
 • خصوصیات اپیدمیولوژیک و جمعیت شناسی بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی
 • ادراک بیماری و تاخیر در کمک جویی در زنان با علایم سرطان پستان: ارزیابی الگوی خودگردانی
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.