مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY) | سال:1386 | دوره:11 | شماره:3 | صفحه شروع:192 | صفحه پایان:198

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

498

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تمایز سلولهای پیش ساز عصبی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی موش به نورونهای کولینرژیک

صفحات

 صفحه شروع 192 | صفحه پایان 198

چکیده

 مقدمه: سلولهای بنیادی جنینی موش mESC تولید شده از توده سلولی داخلی پلاستوسیست از نوع سلولهای پرتوان هستند, شناخت مکانیسم تمایز سلولهای بنیادی موش به سلولهای عصبی در شناخت نحوه تکامل سیستم عصبی و همچنین کاربرد آن در درمان بیماریهای نرودژنراتیو ضروری می باشد هدف این مطالعه ارزیابی اثر القایی عوامل Sonic Hedghog protein (Shh), Nerve Growth Factor (NGF) Retinoic Acid (RA) و Leukemia Inhibitory Factor (LIF) و Interleukin6 (IL6) بر پیش سازهای عصبی حاصل از سلولهای بنیادی جنینی موش و تمایز آنها به نورونهای کولینرژیک می باشد.روش ها: از سلولهای بنیادی جنینی موش نژاد C57BL/6 تولید شده در آزمایشگاه موسوم به (رویان B1) جهت تولید پیش سازهای عصبی استفاده شد. بدین منظور از سلولهای رویان B1 اجسام شبه جنینی (embryoid bodies) ساخته شد و به دنبال آن طبق روش انتخاب دودمان (Lineage selection) سلولهای پیش ساز عصبی به واسطه فاکتورهای رشد اپیدرمی و فیبروبلاستی (EGF, FGF) انتخاب شدند. سولهای حاصل با حذف فاکتورهای رشد و کشت در محیط مناسب همراه یا و بدون القا کننده های Shh, RA, NGF, LIF و IL6 به سلولهای عصبی تمایز یافتند. جهت تعیین تعداد نورونهای کولینرژیک و همچنین کل نورونها در هر گروه علاوه بر مورفولوژی از رنگ آمیزی ایمنوسیتوشیمی علیه ChAT (Choline Acetyl Transferase) و B-tubulin3 استفاده شد.یافته ها: مطالعات ایمنوسیتوشیمی نشان داد نزدیک به 70% سلولهای حاصل نورون می باشند و نورونهای کولینرژیک موجود در آنها 10 تا 20 درصد به تفکیک گروه های مختلف متغیر بود. همچنین در RTPCR نیز بیان ژنهای مربوط به سلولهای عصبی شامل Nestin, Tyrosine Hydroxylase, ChAT, بررسی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده افزایش معنی داری در درصد نورونهای کولینرژیک نسبت به کل نورونها در گروه تیمار با RA, LIF و Shh می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID