مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم حرکتی و ورزش
سال:1389 | دوره:8 | شماره:16
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,527

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه متخصصان، معلمان، دانش ‌آموزان و والدین کشور

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 14

چکیده

 هدف تحقیق حاضر, مقایسه اولویت اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره ‌های تحصیلی ابتدایی, راهنمایی و متوسطه بود. 385 نفر متخصص و 2610 نفر معلم تربیت بدنی, 2983 دانش ‌آموز و 2533 نفر از والدین دانش ‌آموزان از شهر‌های مرکزی 25 استان کشور در این تحقیق به عنوان آزمودنی شرکت کردند. از پرسشنامه محقق ساخته ای با ضریب ثبات درونی r=0.71 برای اولویت بندی پنج هدف اصلی درس تربیت بدنی در ابعاد جسمانی, مهارتی, شناختی, عاطفی و اجتماعی استفاده شد. متخصصان و معلمان به صورت انتخابی و والدین و دانش ‌آموزان به صورت کاملا تصادفی جزء نمونه آماری قرار گرفتند. پرسشنامه تحقیق از طریق عوامل اجرایی در دفاتر تحقیق و پژوهش و سرگروه‌ های آموزشی تربیت بدنی آموزش و پرورش استان ‌های مختلف توزیع و جمع آوری شده است. ضمنا در مورد والدین و دانش ‌آموزان از روش مصاحبه برای تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. داده ‌های تحقیق با استفاده از آزمون رتبه ای کروسکال والیس در سطح P£0.05 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه متخصصان, معلمان و دانش ‌آموزان بین میانگین رتبه کلیه اهداف اختصاصی در سه دوره تحصیلی تفاوت معنی ‌داری وجود دارد P£0.05, ولی از دیدگاه والدین, تفاوت معنی ‌داری بین اهداف درس تربیت بدنی (به جز هدف عاطفی) سه دوره تحصیلی وجود ندارد. مقایسه این اهداف در دوره ابتدایی نشان داد که از دیدگاه متخصصان, هدف عاطفی و اجتماعی؛ از دیدگاه معلمان رشد مهارتی و آمادگی جسمانی؛ و از دیدگاه دانش ‌آموزان و والدین, هدف شناختی و اجتماعی در اولویت بالایی قرار دارد. از نظر معلمان و متخصصان هدف سلامتی و آمادگی جسمانی و سپس هدف عاطفی برای دانش ‌آموزان دوره راهنمایی اولویت بالایی دارد, ولی دیدگاه دانش ‌آموزان و والدین در این دوره مشابه دوره ابتدایی است. در دوره دبیرستان نیز هدف سلامتی و رشد اجتماعی از دیدگاه معلمان و متخصصان؛ و از نظر والدین و دانش ‌آموزان هدف عاطفی و اجتماعی در اولویت بالایی قرار گرفته است P£0.05. در این تحقیق اولویت پایین اهداف سلامتی و رشد مهارتی از دیدگاه والدین و دانش ‌آموزان بسیار حساس و قابل بررسی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.