مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

766

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه هموسیت های کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus)

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 58

چکیده

 در مطالعه حاضر وجود هموسیت ها به عنوان سلول های دفاعی و پروتئین کل پلاسما در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین مورد بررسی قرار می گیرد. حدود 100 قطعه شاه میگوی آب شیرین با میا نگین وزنی 25-40 گرم از دریاچه مخزنی سد ارس وا قع در ا ستان آذربایجان غربی خریداری شده و به مرکز تحقیقات آرتمیای کشور واقع در شهرستان ارومیه انتقال یافتند. قبل از انجام آزمایش شاه میگوها به مدت 2 روز جهت آداپته شدن با شرایط محیطی جدید در آزمایشگاه نگهداری شده و سپس با آنتی بیوتیک اکسی تتراسیکلین ضدعفونی و نهایتا به تعداد مساوی (15 قطعه شاه میگو به ازاء هر آکواریوم) در 5 آکواریوم شیشه ای توزیع شدند. به منظور مطا لعه هموسیت ها و پروتئین پلاسما, نمونه های همولنف از قطعه دوم شکمی شاه میگوها در فواصل زمانی (0, 6, 12, 24, 48, 96, 144, 240 و 366 ساعت) اخذ گردید. برا ساس نتایج حاصل از این مطالعه میانگین میزان هموسیت ها در شاه میگوی آب شیرین بین 114-27CFUml-1 و بیشترین و کمترین میزان هموسیت ها در ساعت 12 و 336 به میزان CFUml-1 180 و 12 گزارش شد. همچنین براساس نتابج بدست آمده, سلول های نیمه دانه دار تقریبا 58-65 در صد, سلول های دانه دار 28-37 در صد و سلول های هیالین 3-6 در صد از سلول های هموسیت را در شاه میگوی آب شیرین تشکیل دادند. براساس نتایج بدست آمده از اندازه گیری پروتئین کل پلاسما, میانگین میزان پروتئین کل در شاه میگوی آب شیرین بین 1-2 گرم در دسی لیتر و بیشترین و کمترین میزان پروتئین کل در ساعت 12 و 336 به میزان 2.8 و 0.5 گرم در د سی لیتر گزارش شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سام نژاد، آرش، و اقشارنسب، محمد. (1395). مطالعه هموسیت های کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus). مجله علوم و فنون دریایی ایران، 15(1)، 49-58. SID. https://sid.ir/paper/74640/fa

  Vancouver: کپی

  سام نژاد آرش، اقشارنسب محمد. مطالعه هموسیت های کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus). مجله علوم و فنون دریایی ایران[Internet]. 1395؛15(1):49-58. Available from: https://sid.ir/paper/74640/fa

  IEEE: کپی

  آرش سام نژاد، و محمد اقشارنسب، “مطالعه هموسیت های کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus)،” مجله علوم و فنون دریایی ایران، vol. 15، no. 1، pp. 49–58، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/74640/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی