Start: 1/31/2023 4:44:24 PMEnd: 1/31/2023 4:44:24 PM >> 616

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

77

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر مهاری عاج بر روی اثر ضدمیکروبی کارواکرول و هیپوکلریت سدیم علیه انتروکوکوس فکالیس در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 233 | صفحه پایان 242

چکیده

 مقدمه:اثر متفاوت ضدعفونی کننده ها در شرایط آزمایشگاهی و کلینیکی را به اثر مهاری عاج نسبت داده اند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری عاج بر روی خاصیت ضدمیکروبی کارواکرول و هیپوکلریت سدیم علیه انتروکوک فکالیس در شرایط آزمایشگاهی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی, سوسپانسیونی از انتروکوک فکالیس با 1.5´10^ سلول در هر میلی لیتر آماده شد. 50 میکرولیتر محلول ضدمیکروبی (هیپوکلریت سدیم با غلظت های 2.5% و 1% و کارواکرول با غلظت های 0.6% و 0.3%) با 28 میلی گرم جزء عاجی (پودر عاجی, جزء آلی عاج و جزء معدنی عاج) در 50 میکرولیتر آب استریل 1 ساعت قبل از افزودن 50 میکرولیتر سوسپانسیون باکتریایی آماده و در oc37 انکوبه شدند. 5 دقیقه, یک ساعت و 24 ساعت بعد از افزودن باکتری, نمونه های 10 میکرولیتری از سوسپانسیون برای کشت باکتریایی برداشته شد. رقت های ده برابر پیاپی از نمونه ها تهیه شد و 10 میکرولیتراز رقت ها برروی محیط BHI برای 24 ساعت در 37oc کشت شدند. بعد از دوره رشد, کلونی ها توسط یک نفر به روش مشاهده چشمی شمارش شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس و من ویتنیتحت بررسی قرار گرفت (a=0.05).یافته ها: اجزا عاجی, داروی ضدمیکروبی و زمان, هر سه بر نتایج نهایی تاثیر داشتند. اثر مهاری عاج و اجزا آن بر خاصیت ضدمیکروبی کارواکرول, به طور معنی داری بیشتر از هیپوکلریت سدیم بود (P<0.001).نتیجه گیری: اثر ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم در حضور عاج دندانی حفظ می شود. اما اثر مهاری عاج بر کارواکرول پس از 1 ساعت دیده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی