video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کامپوزیت Flowable بر پایداری باند کامپوزیت Packable به عاج به دنبال سیکل های حرارتی و مکانیکی

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 200

چکیده

 مقدمه: تطابق کامپوزیت های قابل تراکم با دیواره های حفره, به علت گرانروی زیاد, مورد تردید است. هدف این مطالعه, بررسی تاثیر کاربرد لاینر کامپوزیتیسیال زیر کامپوزیت قابل تراکمدر دوام باند کامپوزیت به عاج به دنبال سیکل های حرارتی و مکانیکی و مقایسه آن با کامپوزیت هیبرید بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی روی عاج سطح اکلوزال 30 دندان مولر سوم, باندینگ Single Bond اعمال گردید. دندان ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: در گروه اول, کامپوزیت P60 با لاینر Filtek Flow, در گروه دوم کامپوزیت P60 به تنهایی و در گروه سوم کامپوزیت Z100 استفاده شد. پس از ترموسایکلینگ هر گروه به طور تصادفی به دو زیرگروه آزمایش و کنترل تقسیم شده و دندان های گروه آزمایش تحت 100000 لود 50 نیوتنی قرار گرفتند. سپس نمونه ها با آزمون استحکام باند میکروتنسایل ارزیابی شدند. الگوی شکست با استریومیکروسکوپ بررسی شد. نتایج, توسط Kurskal Wallis,Mann Whitney و Fisher Exact test آنالیز آماری شدند.یافته ها: قبل از لود سایکلینگ, میانگین استحکام باند و انحراف معیار گروه یک25.49±2.35 , گروه دو 35.63±3.57 و گروه سه 30.61±5.56 مگاپاسکالبود که تفاوت معنی دار آماری داشتند. بعد از آزمایش, میانگین استحکام باند میکروتنسایل گروه یک 24.37±1.42 و گروه دو 31.36±2.63 و گروه سه 26.87±9.16 مگاپاسکال بود که اختلافشان از نظر آماری معنی دار نبود. اختلاف آماری بین دو گروه آزمایش و شاهد نیز در هیچ یک از گروه ها معنی دار نبود.نتیجه گیری: قرار دادن کامپوزیت سیال زیر کامپوزیت قابل تراکم باند کامپوزیت-عاج را بهبود نبخشید و همچنین از نظر میزان باند فرقی بین کامپوزیت قابل تراکم و هیبرید قبل و بعد از سیکل ها وجود نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی