مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکالی سیلرهای MTA Fillapex،iRoot SP و AH-Plus

صفحات

 صفحه شروع 243 | صفحه پایان 250

چکیده

 مقدمه: سیلرهای MTA fillapex و iRoot SP دو سیلر جدید هستند که ویژگی های بسیار مشابه با MTA دارند. هدف از این مطالعه مقایسه سیل اپیکال کانال های پر شده با این دو سیلر با سیلر AH-Plusبود.مواد و روش ها: 72 دندان پرمولر تک کانال جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. کانال ها به روش Step back آماده سازی شدند. 6 نمونه جهت کنترل منفی و 6 نمونه برای کنترل مثبت در نظر گرفته شدند. بقیه نمونه ها در سه گروه 20 تایی قرار گرفتند و با گوتاپرکا و یکی از سه سیلر ذکر شده پر شدند. میزان ریزنشت پس از گذشت 2 هفته و 3 ماه با استفاده از روش Fluid filtration مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با آزمون های طرح اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی توکی مورد بررسی قرار گرفت. در همه آزمون ها سطح معنی داری 0.05 مدنظر قرار گرفت.یافته ها: ریزنشت سیلرهای AH-Plus و MTA fillapex در هیچکدام از زمان های مورد بررسی تفاوت معنی داری با هم نداشت. ریزنشت سیلر iRoot SP به صورت معنی داری از هردو سیلر دیگر کمتر بود(P<0.001) . با در نظر گرفتن فاکتور زمان, بین میزان ریزنشت دو هفته و سه ماه در هیچکدام از گروه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: سیلر iRoot SP به طور معنی داری ریزنشت کمتری نسبت به سیلر AH-Plus و MTA fillapexدارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی