مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل | سال:1383 | دوره:7 | شماره:1 (پی در پی 25) | صفحه شروع:34 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

607

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مورفولوژی کانال ریشه دندان پرمولر دوم فک بالا

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 36

چکیده

 سابقه و هدف :یکی از دلایل اصلی شکست درمانهای کانال ریشه بویژه دندان پرمولر دوم فک بالا جا گذاشتن کانال اضافه بدون درمان می باشد. از آنجایی که تعداد و تنوع کانال ریشه در این دندان زیاد است لذا ما را بر آن داشت تا مطالعه ای In-vitro با استفاده از نفوذ رنگ انجام داده تا به کمک آن, میزان آگاهی دندانپزشکان را از آناتومی دندانهای پرمولر دوم فک بالا افزایش دهیم و شکستهای درمان کانال ریشه این دندان از این طریق کاهش یابد.مواد و روشها: در یک بررسی تجربی (In-vitro) تعداد 100 نمونه دندان کشیده شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی بطور تصادفی انتخاب شد. نمونه ها بعد از تمیز کردن دکلسیفه شده و بکمک تزریق جوهر هندی (Indian ink) رنگ  آمیز شده تا تعداد ریشه ها و انواع مختلف کانالها و محل آپیکال فورامن بر اساس تقسیم بندی ورتوسی بررسی شود.یافته ها: از 100 نمونه دندان بررسی شده زیر نور طبیعی و بر اساس تقسیم بندی ورتوسی, تنوع کانالها به این صورت بود که: تایپ I 11%, تایپ II 48%, تایپ III صفر درصد, تایپ IV 30%, تایپ VI 8% و تایپ VII و VIII صفر درصد بدست آمد. از 100 نمونه دندان بررسی شده 98% دارای یک ریشخ و 2% دارای دو ریشه بودند و 41% دو فروامن و 59% یک فورامن داشتند. حدود 78% از دندان پرمولر دوم فک بالا در بررسی انجام شده دو کاناله می باشد.نتیجه گیری: دانش دقیق از مورفولوژی اتاقک پالپ قبل از اقدام به درمان کانال ریشه ضروری است. با توجه به وفور کانالهای متعدد در دندان پرمولر دوم فک بالا بررسی دقیق کف پالپ و تهیه رادیوگرافی از چند زاویه برای یافتن کانالهای اضافی حین درمان کانال ریشه الزامی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID