مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,440

دانلود:

514

استناد:

28

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره وری کل عوامل تولید

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 68

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  رشد اقتصادی به استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پس انداز، شیوه سازماندهی فعالیتهای اقتصادی، فنون تکنولوژیکی و ... بستگی دارد. هدف این مطالعه ارزیابی نقش انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری از طریق تجارت خارجی بر روی بهره وری کل عوامل در ایران میباشد. تئوریهای اخیر رشد اقتصادی، به طور مرسوم، جهت گیریهای ابداعات را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکولوژیکی و رشد بهره وری میدانند. با ا ین نگرش، ابداعات از یک طرف به تولید دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. در نتیجه سهم بهره وری یک اقتصاد به فعالیت های انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو بستگی دارد. ارتقای بهره وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر سرمایه گذاری R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایه گذاری R&D در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار میگیرد. این مقاله مطالعه میکند که بهره وری کار عوامل به انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه  R&D شرکای تجاری بستگی دارد. هزینه های R&D انباشته شده داخلی به صورت تقریبی برای انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری به صورت جمع وزنی واردات با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری در نظر گرفته میشود. معادله بهره وری کل عوامل بکار گیری متدولوژی همگرایی یوهانسن با استفاده از مجموعه سریهای زمانی طی دوره 1378-1347 تخمین زده میشود. شرکای تجاری مورد مطالعه شامل 21 کشور عضو OECD و خاورمیانه میباشد. نتایج حاکی از آن است که انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بر روی بهره وری داخلی قویتر از انباشت سرمایه R&D داخلی است. در ضمن، ضرایب تخمین متغیر اثر متقابل تجارت با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری و متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری، مثبت است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شاه آبادی، ابوالفضل، و کمیجانی، اکبر. (1380). بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره وری کل عوامل تولید. پژوهشنامه بازرگانی، 5(18)، 29-68. SID. https://sid.ir/paper/7346/fa

Vancouver: کپی

شاه آبادی ابوالفضل، کمیجانی اکبر. بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره وری کل عوامل تولید. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1380؛5(18):29-68. Available from: https://sid.ir/paper/7346/fa

IEEE: کپی

ابوالفضل شاه آبادی، و اکبر کمیجانی، “بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره وری کل عوامل تولید،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 5، no. 18، pp. 29–68، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7346/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی