مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

333

دانلود:

145

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

القای مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیر الکلی با رژیم غذایی فرموله شده با چربی بالا

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 62

چکیده

 سابقه و هدف: کبد چرب یک بیماری قابل برگشت است که در انسان عموما ناشی از مصرف رژیم های پرچرب می باشد. هدف از این مطالعه القای کبد چرب با استفاده از رژیم غذایی با چربی بالا در موشهای صحرائی است تا مدلی آسان و در دسترس جهت مطالعه جنبه های مختلف این بیماری مهیا کند.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی 18 سر رت نر ویستار با وزن 20±180 گرم که به صورت تصادفی به دو گروه(9 تایی) تقسیم شدند, انجام گردید. یکی از گروهها با رژیم غذایی استاندارد و گروه دوم با رژیم پرچرب (بر پایه چربی حیوانی و کلسترول) به مدت 10 هفته تغذیه شدند. پس از این مدت متغیرهای تغییرات وزن, قند خون, آنزیم های کبدی, پروفایل لیپیدی سرم اندازه گیری و تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کبد در دو گروه بررسی و مقایسه شد.یافته ها: در پایان هفته دهم, میانگین تری گلیسیرید و کلسترول سرم در گروه کنترل به ترتیب53.71±9.1 mg/dl  و56.42±5.7 mg/dl  بود که نسبت به گروه پرچرب (به ترتیبmg/dl  90.85±13.4 و94.28±9.9 mg/dl ) تفاوت معنی داری در این دو گروه دیده شد (p<0.05). مقدار آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه کنترل ازIU/L  89.85±12.7 به مقدار 147.84±17.8 IU/L در گروه پرچرب رسیده بود. همچنین مقدار آلانین آمینوترانسفراز نیز از46.28±7.2 IU/L  به 86.85±9.2 IU/L  در گروه پرچرب افزایش یافت که معنی دار بود (p<0.01). همچنین در گروه پرچرب تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد, شامل واکوئلهای چربی و تورم هپاتوسیتها مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه, استفاده از رژیم پرچرب فرموله شده به خوبی توانست کبد چرب غیرالکلی را در موشهای صحرائی القا کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی