مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

242

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 70

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از مکانیسم های مقاومت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به آنتی بیوتیک ها از جمله سیپروفلوکساسین, وجود پمپ های افلاکس همانند norA می  باشد. در این مطالعه وجود پمپ های افلاکس norA, بیان و فعالیت آن در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, تعداد 250 نمونه بالینی خون, ادرار, زخم و نای از بیماران بستری در چند بیمارستان شهر تهران جمع آوری شد. ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی گردید و به دنبال آن الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی, وجود و بیان ژن پمپ افلاکس norA توسط روش های PCR و Real Time PCR و همچنین فعالیت پمپ افلاکس توسط روش کمترین غلظت مهارکنندگی (MIC) مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: از میان 250 نمونه بالینی, تعداد 50 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شد و نتایج حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که 68 درصد از نمونه ها (34 نمونه) مقاوم به متی سیلین و 32 درصد (16 نمونه) حساس به متی سیلین بودند و از میان اینها 24 درصد (12 نمونه) مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند. نتایج Real Time PCR نشان داد که سویه های مختلف بیان متفاوتی از ژن norA دارند و همچنین سویه های مقاومتر میزان بیان بالاتری از ژن norA دارند. همچنین تمامی سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین دارای پمپ افلاکس فعال بودند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بین بیان ژن پمپ افلاکس norA, فعالیت آن و مقاومت به سیپروفلوکساسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس ارتباط وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی