مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات ضد دردی و ضد التهابی کورکومین در موش سفید کوچک

صفحات

 صفحه شروع 50 | صفحه پایان 56

چکیده

 سابقه و هدف: کورکومین ماده اصلی زردچوبه است که در طب سنتی گاهی به عنوان مسکن استفاده شده است. این مطالعه به منظور مکانیسم اثرات ضد دردی و ضد التهابی احتمالی کورکومین را به دو روش Hot-plate و فرمالین تست در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی موش های سفید کوچک در محدوده وزنی 20 تا 25 گرم انجام شد. آزمایشات در دو بخش بررسی اثرات ضد دردی با به کارگیری روش صفحه داغ (Hot-plate) با کورکومین در دوزهای 20,10, 30 mg/kg و بررسی آثار ضد دردی به همراه ضد التهابی احتمالی با استفاده از تست فرمالین با 20 سر موش سفید با کورکومین در دوزهای 5, 10 و20 mg/kg انجام شدند. سپس داده های به دست آمده مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: داده های گروه کورکومین به تنهایی در زمان تحمل حیوان روی صفحه داغ, تفاوت معنی داری با گروه سالین نشان ندادند. در حالی که کورکومین در دوزهای 10, 20, 30 mg/kg به همراه مرفین (20mg/kg) در زمان 45 و 60 دقیقه به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 9.8±22.7, 11.2±25.7 و 9.4±31.1 و 8.8±22.2, 9.7±25.3 و 10.7±29.1 ثانیه سبب افزایش قابل توجه و معنی داری در زمان تحمل حیوانات نسبت به گروه کنترل (9.47±19.0) شدند (p<0.05). در تست فرمالین, کورکومین به تنهایی توانست اثرات قابل توجهی در کاهش آثار دردناک تزریق فرمالین ایجاد نماید. مقادیر به دست آمده برای تست فرمالین در زمان 5 دقیقه برای هر یک از دوزهای 5, 10 و 20 mg/kg کورکومین معنی دار بودند (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق اثرات ضد دردی و ضد التهابی کورکومین در تست های هات پلیت و فرمالین وابسته به دوز می باشد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی