مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تقارن ابعاد عضلات شکم در نوجوانان سالم و مبتلا به کمردرد

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 28

چکیده

 سابقه و هدف: کمردرد یک اختلال اسکلتی عضلانی و شکایت نسبتا شایع می باشد. عضلات, به عنوان مهمترین عامل ثبات دهنده ستون فقرات, در افراد مبتلا به کمردرد دچار اختلال می گردند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تقارن ابعاد عضلات شکم بین دو سمت غالب و غیر غالب و همچنین بین دو سمت دردناک و غیر دردناک بین نوجوانان سالم و مبتلا به کمردرد می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 80 نوجوان سالم و 80 نوجوان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی 15 تا 18 ساله انجام شد. نمونه ها بصورت غیر احتمالی ساده در دسترس همراه با همسان سازی از نظر قد, وزن و شاخص توده بدن انتخاب شدند. ابتدا اطلاعات دموگرافیک جمع آوری و سپس اندازه گیری ابعاد عضلات شکمی (عرضی شکم, مایل داخلی و مایل خارجی) و چربی زیر پوست شکم آنها بکمک سونوگرافی انجام گرفت.یافته ها: اختلاف میانگین و مقدار احتمال برای عضله عرضی شکم (0.189 و p=0.024), مایل داخلی (0.861 و p=0.000), مایل خارجی (0.287 و p=0.031) و چربی زیر پوست شکم (0.081 و p=0.762) تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه از نظر اندازه عضلات شکم نشان داد و اندازه چربی زیر پوست تفاوت معنی دار نداشت. نتایج همچنین تفاوت معنی دار آماری در ابعاد عضلات شکمی (بجز عضله مایل خارجی و چربی زیر پوست) بین دو سمت غالب و غیر غالب (p<0.05) و بین سمت دردناک و غیر دردناک در نوجوانان مبتلا به کمردرد نشان می دهد (p<0.05). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اندازه عضلات شکمی در سمت غالب و دردناک کوچکتر از سمت غیر غالب و بدون درد می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی