مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

645

دانلود:

114

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان آگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی نسبت به مستندسازی مراقبت های ارایه شده به بیمار از دیدگاه نظام پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 80-1379)

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 73

چکیده

 سابقه و هدف: از جمله عواملی که در طرح دعاوی, ‌پزشک نتوانسته از خود دفاع کند, عدم تکمیل پرونده بیمار بوده است. با توجه به حوزه اختیارات نظام پزشکی هر شهرستان وضعیت آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی وضعیت آگاهی و عملکرد 134 دانشجوی دستیار پزشکی نسبت به اصول مستند سازی مراقبت های ارایه شده در سال 80-79 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه 12 سوالی مربوط به آگاهی و یک چک لیست مربوط به عملکرد بوده که پس از تایید اعتبار و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه با دستیاران و مطالعه پرونده های پزشکی بیماران جمع آوری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که 60% دستیاران از جنبه های قانونی مستند سازی بی اطلاع بودند.74.8%  نحوه کاربرد اختصارات در ثبت تشخیص نهایی و اعمال جراحی را نمی دانستند.85.8%  آنان نمی دانستند سقف مدت زمان تایید دستورات شفاهی چند ساعت است. بین میزان آگاهی و دوره آموزشی رابطه معنی داری مشاهده گردید (P<0.05). تنها 10% پرونده بیمار را خوب تکمیل می کردند. اکثرا گرایش به ثبت اطلاعات بالینی داشته و نسبت به سایر اطلاعاتی که در مراجع قانونی حایز اهمیت است بی توجه بودند. بین وضعیت عملکرد, دوره آموزشی و آگاهی رابطه معنی داری مشاهده گردید (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است فرآیند آموزش بالینی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی, تاکید بر جنبه های قانونی پزشکی, بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستند سازی پرونده پزشکی و باز خورد آن به دانشجویان و دستیاران مد نظر قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.