video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

838

دانلود:

228

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگرش پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان در مورد آموزش طب سرپایی، 1381

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 83

چکیده

 سابقه ‏‏و‏ هدف: مهم ترین وظیفه پزشکان عمومی اداره بیماران سرپایی در مطب یا مراکز بهداشتی درمانی می باشد و علیرغم اینکه نظرها امروزه به سوی آموزش طب سرپایی معطوف شده, اما آموزش فعلی, آموزشی کلاسیک مبتنی بر بالین بیمار می باشد, لذا بر آن شدیم تا نظر پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی را که در اولین سطح ارجاع قرار دارند, نسبت به آموزش طب سرپایی جویا شویم. مواد ‏و روشها: در این مطالعه مقطعی, کلیه پزشکان عمومی مشغول به کار در مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان در سال 1381 به تعداد 161 نفر مورد پرسش واقع شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه ای حاوی متغیرهای زمینه ای سن, جنس, سال فراغت از تحصیل, دانشگاه محل تحصیل و دارا بودن مطب خصوصی و 8 سوال نگرش, از نحوه اجرای طب سرپایی در طی دوره عمومی دکترای پزشکی جمع آوری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون X2 تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: در این مطالعه, 85 نفر (52.8%) نگرش مثبت و بقیه نگرش منفی نسبت به آموزش طب سرپایی داشته اند که ارتباط معنی داری بین نگرش پزشکان با سال فراغت از تحصیل, دانشگاه محل تحصیل وجنس وجود نداشته است. 139 مورد (86.3%) بیمارستانهای دانشگاهی را به تنهایی جهت آموزش دانشجویان جهت طب سرپایی کافی نمی دانستند. پیگیری بیماران را در مراکز بهداشتی درمانی بیشتر از بیمارستان ها امکان پذیر می دانستند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که آموزش طب سرپایی در طی دوره عمومی به صورت مطلوب انجام نمی گیرد و جهت ارتقای کیفیت آموزش پزشکی نیاز به تغییر رویکرد از آموزش بیمارستانی به طب سرپائی می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محتشم امیری، زهرا، داوودی، علی، و نقش پور، پویا. (1382). نگرش پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان در مورد آموزش طب سرپایی, 1381 . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 5(2 (ویژه نامه آموزش پزشکی))، 79-83. SID. https://sid.ir/paper/72976/fa

Vancouver: کپی

محتشم امیری زهرا، داوودی علی، نقش پور پویا. نگرش پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان در مورد آموزش طب سرپایی, 1381 . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل[Internet]. 1382؛5(2 (ویژه نامه آموزش پزشکی)):79-83. Available from: https://sid.ir/paper/72976/fa

IEEE: کپی

زهرا محتشم امیری، علی داوودی، و پویا نقش پور، “نگرش پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان در مورد آموزش طب سرپایی, 1381 ،” مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، vol. 5، no. 2 (ویژه نامه آموزش پزشکی)، pp. 79–83، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/72976/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی